Andrzej Mikulski

Andrzej Mikulski


RADCA PRAWNYpowrót do listy Prawników

 

 • radca prawny, mediator, arbiter instytucjonalnych sądów arbitrażowych
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.                


Specjalizuje się
w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, zwłaszcza w stosunkach dotyczących międzynarodowego i krajowego obrotu gospodarczego, o znacznej wartości, szczególnie w zakresie:

 •  wykonywania inwestycji budowlanych, przemysłowych, drogowych i developerskich
 •  sprzedaży i dostawy urządzeń przemysłowych i towarów handlowych
 •  usuwania wad inwestycji, towarów, urządzeń, w tym powstałych skutkiem transportu
 •  korzystania i odzyskiwania nieruchomości – w tym historycznych
 •  stosunków korporacyjnych w spółkach
 •  przewozu towarów, wypadków sportowych i komunikacyjnych
 •  sprawach windykacyjnych i sukcesyjnych
 •  odszkodowań i międzynarodowego obrotu handlowego.


Dokonania zawodowe:

 • wielokrotnie nagradzany w międzynarodowym rankingu prawników Europe’s Best Lawyers and Law Firms Chambers and Partners w kategorii rozwiązywania sporów
 • autor lub współautor apelacji i skarg kasacyjnych w licznych postępowaniach przed Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym w Warszawie
 • pełnomocnik w sprawach przed sądami arbitrażowymi, zwłaszcza przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sądem Polubownym w Wiedniu (Schiedsgericht Wien)
 • rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (2010 – 2016) oraz arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie (1997 – 2007)
 • adwokat zaufania – Vertrauensanwalt –  Republiki Austrii w Polsce (1991 – 2005). 

Doświadczenie gospodarcze i korporacyjne:

 • reprezentant Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Małopolsce
 • członek Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (2007- 2012)
 • sędzia Sądu Koleżeńskiego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2007- 2015)
 • wieloletni członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • wieloletni przewodniczący Komisji ds. stosunków z zagranicą OIRP w Krakowie.


Język: niemiecki (angielski, rosyjski komunikatywnie).

 

REPREZENTOWAŁ :


przed Sądem Najwyższym w Warszawie m.in. :

 • współwłaściciela wynalazków w sporze z koncernami energetycznymi w sprawie wydania korzyści uzyskanych   za stosowanie wynalazków przez pierwotnego współwłaściciela (spółkę wydzielaną) i jego następcę procesowego (spółkę wydzieloną), wartość roszczenia 9 mln złotych;
 • holding hiszpański w sprawie dotyczącej skuteczności sprzedaży nieruchomości pod budowę domów mieszkalnych, wartość roszczenia 132 mln złotych;
 • holding hiszpański w sprawie zwrotu zaliczki za sprzedaż nieruchomości budowlanej, wobec niewykonania warunkowej umowy przedwstępnej, wartość roszczenia 27 mln złotych;
 • trzykrotnie (w tej samej sprawie) syndyka w sprawie zwrotu przez generalnego wykonawcę wynagrodzenia za wybudowanie hotelu klasy Holiday Inn, wobec wad hotelu i nieważności umowy o roboty budowlane, wartość roszczenia 17 mln złotych;
 • spółkę akcyjną budownictwa przemysłowego w sprawie dotyczącej nieosiągania parametrów technicznych przez przemysłową oczyszczalnię ścieków, wartość roszczenia 1 mln złotych;
 • przedsiębiorcę – twórcę wynalazków – w sprawie dotyczącej zapłaty z weksla, w następstwie rozliczenia wynagrodzenia za sprzedaż licencji na korzystanie z patentów, wartość roszczenia 2 mln zł;
 • hiszpański zakład ubezpieczeń majątkowych i eksportowych w sprawie o odszkodowanie za wadliwie wykonane meble przez producenta niemieckiego, zakupionych przez przedsiębiorcę polskiego, wartość roszczenia 300 tys. złotych.    

            
Przed innymi sądami:

w sądowych procesach odszkodowawczych:

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich
 • polskie austriackie i niemieckie  spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych i wypadków sportowych


w sądowych i arbitrażowych procesach inwestycji przemysłowych
:

 • austriackie i niemieckie holdingi stalowe w sprawach dotyczących dostawy konstrukcji stalowych
 • polskie spółki akcyjne w sprawach dotyczących kompletacji dostaw, instalacji oczyszczania i spalania odpadów przemysłowych


w sądowych i arbitrażowych procesach budowlanych:

 • syndyka amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w sprawie budowy hotelu Holiday Inn
 • polskie spółki developerskie w sprawach dotyczących wad obiektów budowlanych, wad instalacji oczyszczania, wad ocieplenia budynków mieszkalnych, zalania budowy wodami gruntowymi, kar umownych za niewykonanie lub za wadliwe wykonanie robót
 • budowlane spółki akcyjne w sprawach dotyczących rozliczeń zakresu robót w sporach ze Skarbem Państwa, dotyczących niedoszacowania wartości inwestycji w przetargach publicznych, zmian wartości robót skutkiem wzrostu światowych cen materiałów budowlanych, robót dodatkowych skutkiem zmiany harmonogramu robót, rozliczania kosztów skutkiem przesunięcia terminu wykonania robót, stosowania ogólnych warunków umownych FIDIC
 • podwykonawców w sporach z generalnymi wykonawcami o zapłatę za roboty budowlane
 • uczestników konsorcjum w sporach przeciwko inwestorowi i między sobą, o wynagrodzenie za wykonanie inwestycji drogowej
 • developera przeciwko wspólnotom mieszkaniowym o rozliczanie kosztów powierzchni wspólnych
 • wspólnotę mieszkaniową  w sporach o usunięcie wad budynków przez developera
 • spółdzielnię mieszkaniową w sporach o rozliczenie inwestycji wspólnej między spółdzielniami mieszkaniowymi


w sądowych procesach o korzystanie z nieruchomości
:

 • spółdzielnię mieszkaniową k-ko Gminie  w sprawie rozliczeń za bezumowne korzystanie z gruntów
 • hiszpańską grupę inwestycyjną w sprawie rozliczenia zaliczek na poczet nabycia i rekultywacji gruntu
 • właścicieli  prywatnej ulicy w Krakowie w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z ulicy i nadbudowę,
 • Uczelnię z Warszawy o odszkodowanie za korzystanie z pomieszczeń zajmowanych przez urządzenia energetyczne
 • dewelopera w sprawie odszkodowania za zwłokę w wydaniu pozwolenia na użytkowanie
 • spółdzielnię mieszkaniową w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 


w sprawach sądowych i administracyjnych o odzyskanie nieruchomości
:

 • żydowskich właścicieli willi w Gliwicach jako mienia porzuconego skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie
 • amerykańskich właścicieli kamienicy w Gliwicach przejętej przez III Rzeszę skutkiem stosowania Dekretów Norymberskich
 • spółdzielnię mieszkaniową w sprawach o nabycie użytkowania wieczystego i rozliczenie bezumownego korzystania z gruntów i budynków
 • współwłaścicieli prywatnej ulicy o rozliczenie jej wartości skutkiem wywłaszczenia


w sprawach dotyczących spółek:

 • akcjonariuszy o wydanie akcji, o odszkodowanie za umorzenie akcji
 • wspólników o umorzenie udziałów i usunięcie ze spółki, o wypłatę dywidendy
 • członków zarządów o odszkodowanie za niezgłoszenie upadłości, uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników
 • członków zarządów o wpis do rejestru handlowego, skutki uchwał zarządu
 • w sprawach dotyczących wpisu do rejestru handlowego, w tym przed Sądem Najwyższym


w pozasądowych, sądowych i egzekucyjnych:

 • austriackie, węgierskie, niemieckie, holenderskie firmy windykacyjne w sprawach dotyczących zapłaty należności
 • wierzycieli w sprawach dotyczących ich praw w Austrii, Niemczech i na Węgrzech
 • wspólników w postępowaniach dotyczących spraw sukcesyjnych spółki w postępowaniach dotyczących rozliczenia podatku VAT o wielkiej wartości
 • strony procesów arbitrażowych w postępowaniach dotyczących uchylenia wyroków sądów arbitrażowych. 


Niektóre publikacje:

 • Czy ogólne warunki umowne sprzedającego zawsze wzmacniają jego pozycję kontraktową – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I luty 2010, cz. II marzec 2010, cz. III kwiecień 2010;
 • Ustalenie prawa właściwego w sprawie gospodarczej z kontrahentem zagranicznym – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I kwiecień 2009, cz. II maj 2009;
 • Dochodzenie należności na obszarze Unii Europejskiej po 01.05.2004 r. – Europejski Tytuł Egzekucyjny, Ekologia nr 3/29/2005;
 • Rozporządzenie Nr 805/2004 z 21.04.04 o ustanowieniu europejskiego tytuły egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych – Rzeczpospolita z dnia 25 października 2005 roku, wyd. 3671, str. X1. 


Niektóre referaty/wykłady na konferencjach krajowych i zagranicznych:

 • Proces inwestycyjny w Polsce oraz swoboda umów i wzorce umowne – FIDIC – Budapeszt 2015;
 • Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce: inwestycje budowlane, przepływ towarów, osób, kapitału w prawie polskim, europejskim i w dwustronnych konwencjach polsko – węgierskich, zwłaszcza o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ochronie inwestycji: Ambasada Polska w Budapeszcie 2015;
 • Apelacja w postępowaniu cywilnym: OIRP w Krakowie – 2013;
 • Odpowiedzialność majątkowa i uwarunkowania podatkowe decydujące o atrakcyjności spółki z o.o., komandytowej i komandytowo – akcyjnej: Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie 2012;
 • Postępowania w sprawie gospodarczej przed sądem polskim: Konsulat Generalny w Monachium 2010;
 • Zasadnicze uwarunkowania prawne inwestycji budowlanych w Polsce: CEOE Madryt 2010;
 • Warunki inwestowania w Austrii przez przedsiębiorców z Polski w kontekście wymagań wewnętrznego prawa austriackiego oraz prawa Wspólnot Europejskich: Konsulat Generalny Austrii w Krakowie 2005;
 • Źródła prawa polskiego i europejskiego, klauzul umownych dotyczących wyboru właściwego sądu państwowego w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, klauzul języka kontraktu (w związku ze zmianą ustawy o języku polskim), języka sądu i języka sporu w umowach zawieranych przez podmioty gospodarcze w europejskim obrocie prawnym: Business Center Club Kraków 2005.