Małgorzata Majkowska

Małgorzata Majkowska


Radca prawnypowrót do listy Prawników

 

 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim

 
Specjalizuje się w:

 • sprawach gospodarczych, sprawach cywilnych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych, w tym w obrocie międzynarodowym
 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej, w procesach ich zakładania, przekształcania oraz likwidacji
 • doradza w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów
 • przygotowuje opinie prawne
 • doradza w sprawach obrotu i zarządzaniu nieruchomościami
 • reprezentuje w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, sądami i organami administracyjnym

 

Prowadziła bieżącą obsługę prawną:
austriacko-niemieckiej ogólnopolskiej sieci drogerii
polskiej spółki z branży elektronicznej
polsko-niemieckiej spółki zajmującej się fotowoltaiką
polskiej spółki windykacyjnej  Negocjowała:

umowy dzierżawy obiektu pałacowego
umowy o nabycie udziałów w przedsiębiorstwie branży IT
umowy zbycia nieruchomości
umowy z bankami


Reprezentowała:
przed sądami polskimi
przed sądami arbitrażowymi
przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przed sądami niemieckimi i austriackimi


w sprawach windykacji należności z tytułu umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy dystrybucji, umowy współpracy na rzecz przedsiębiorców z Polski, Austrii, Niemiec, Holandii


przedsiębiorstwa
w sprawach przygotowania umów handlowych, ich zabezpieczenia, gwarancji płatności
w sprawach przygotowania regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umownych, regulaminów sprzedaży na odległość
w sprawach przygotowania sprawozdań finansowych
w sprawach upadłościowych w sprawach o opłaty półkowe
w sprawach o niedozwolone praktyki konkurencyjne
w sprawach wypadków komunikacyjnych, w sprawach odszkodowań za uszczerbki na mieniu i zdrowiu

 

wspólników spółek jawnych, cywilnych, z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawach rozliczeń między wspólnikami w sprawach o uchylenie uchwał zgromadzeń wspólników
 
w sprawach pracowniczych
pracodawcę przy sporządzaniu dokumentów dotyczących organizacji pracy w przedsiębiorstwie:
regulaminów pracy (w tym pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej), regulaminów wynagradzania, regulaminów funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych pracodawcę w sprawach o przywrócenie do pracy i odszkodowanie pracodawcę o odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą pracownika w sprawie o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownika o mobbing

w sądowych i arbitrażowych procesach budowlanych:

polską spółkę budownictwa przemysłowego w sprawach o rozliczenie inwestycji budowlanej niemiecki holding w sprawach dotyczących kar umownych

spadkobierców

w sprawach spadkowych po spadkodawcach z Polski, Niemiec, Austrii, Republiki Południowej Afryki
w sprawach o dział spadku
w sprawach o zachowek


Publikacje: 

 • Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 14 lutego 2011 roku jako nowa regulacja właściwości prawa – ogólna charakterystyka, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I październik 2011, cz. II styczeń 2012
 • Wtórne postępowanie upadłościowe, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I lipiec 2011, cz. II sierpień 2011
 • Uznawanie zagranicznych postępowań upadłościowych, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, czerwiec 2011
 • Aspekty międzynarodowe postępowań upadłościowych przedsiębiorstw działających w Polsce, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, maj 2011
 • „Dowody zza granicy” w polskim postępowaniu sądowym – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I marzec 2011, cz. II kwiecień 2011
 • Employment agencies and recruitment for work abroad – Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 33 Winter 2010
 • Agencje zatrudnienia – pozyskiwanie i udostępnianie pracowników, również do pracy za granicą – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I styczeń 2011, cz. II luty 2011
 • Inwestycje w elektrownie – nowe reguły przyłączania do sieci elektroenergetycznej
 • Naprawienie szkody wyrządzonej na osobie, w wypadku komunikacyjnym poza krajem zamieszkania poszkodowanego – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I maj 2010, cz. II czerwiec 2010
 • Jurysdykcja sądów – czyli jakiego państwa sąd powinien rozpoznać sprawę w międzynarodowym obrocie gospodarczym
 • Wind turbine investments: new rules for connecting wind farms to the power gir- Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 31 Summer 2010
 • Enforcing Claims in International Trade: Amended Jurisdictional Rules- Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 30 Spring 2010
 • Concluding an Arbitration Clause – Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 29 Winter 2009
 • Uznawanie i stwierdzanie wykonalności zagranicznych orzeczeń w Polsce, po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2009 roku – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I listopad 2009, cz. II grudzień 2009
 • Jurysdykcja sądów – czyli w jakim państwie dochodzić roszczeń ze stosunków w międzynarodowym obrocie gospodarczym – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I wrzesień 2009, cz. II październik 2009
 • European Payment Order: A quick and effective debt collection tool – Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 28 Summer 2009
 • Europejskie postępowanie nakazowe – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz.I czerwiec 2009, cz. II lipiec 2009
 • Sądowa ochrona dostawcy przed praktykami hipermarketów. Swobodny dostęp do rynku prawem każdego przedsiębiorcy. – Prawnik dla firmy, dodatek do The Wall Street Journal Dzienniku z dnia 28 kwietnia 2009 roku
 • Jak niektóre supermarkety naruszają interesy dostawców Komentarz Newsletter Kancelarii M&W 06 2007
 • Skutki uznania za niedozwolone postanowień wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorcę Komentarz Newsletter Kancelarii M&W 04 2007


Referaty/wykłady na konferencjach krajowych i zagranicznych:

 • zarządzanie należnościami w firmie Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) 2009
 • odpowiedzialność majątkowa i uwarunkowania podatkowe decydujące o atrakcyjności spółki z o.o., komandytowej i komandytowo akcyjnej Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie 2012
 • wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce: inwestycje budowlane, przepływ towarów, osób, kapitału w prawie polskim, europejskim i w dwustronnych konwencjach polsko – węgierskich, zwłaszcza o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ochronie inwestycji Ambasada Polska w Budapeszcie 2015

 

Języki: niemiecki, angielski