Patrycja Liziniewicz

Patrycja Liziniewicz


RADCA PRAWNYpowrót do listy Prawników
 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Specjalizuje się w:

 • prawie energetycznym, prawie cywilnym, prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym, prawie umów, prawie gospodarczym, prawie sukcesji, prawie rodzinnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie podatkowym, prawie procesowym

Reprezentowała:

 • spółki prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej, w procesach ich zakładania i rejestracji, przekształcania oraz likwidacji, zabezpieczenia umów, cesji wierzytelności
 • podmioty gospodarcze w postępowaniach o udzielenie zamówienia
 • podmioty gospodarcze w procesie inwestycyjnym
 • kredytobiorców w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych
 • podmioty indywidualne i gospodarcze w sprawach przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami podatkowymi
 • podmioty indywidualne w sprawach spadkowych i rodzinnych
 • podmioty gospodarcze i indywidualne w sprawach obrotu i zarządzania nieruchomościami
 • zbywców i nabywców nieruchomości, w tym od deweloperów
 • uczestników sporów sąsiedzkich i rodzinnych o prawa do nieruchomości i ustalenie ich granic
 • o oddziaływanie wzajemne nieruchomości
 • w sprawach związanych z posiadaniem nieruchomości (gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych)
 • w sprawach związanych z ustanowieniem i posiadaniem służebności
 • w sprawach związanych z odzyskiwaniem nieruchomości, w tym w sprawach reprywatyzacyjnych
 • w sprawach windykacji należności

Prowadziła kompleksową obsługę prawną:

 • właścicieli nieruchomości
 • przedsiębiorstwa energetycznego
 • przedsiębiorstw branży ochrony mienia
 • przedsiębiorców indywidualnych

Posiada wieloletnią praktykę w sądowej i pozasądowej reprezentacji Klientów

 • przygotowuje stanowiska w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych
 • w tym pozwy i wnioski, apelacje i odwołania oraz skargi;
 • prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami podatkowymi
 • prowadzi mediacje i negocjacje

Doradza:

 • w dochodzeniu roszczeń i ich formułowaniu
 • w rozwiązywaniu sporów
 • w procesie wykonywania inwestycji
 • w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów zawieranych w różnych aspektach życia rodzinnego i zawodowego
 • udziela porad prawnych służących rozstrzyganiu bieżących problemów podmiotów gospodarczych i indywidualnych m.in. poprzez sprawdzenie umów, które zostały przedłożone do podpisania, poprzez pomoc w prawidłowym sformułowaniu treści umów i pism oraz sporządzenie opinii prawnych