Handel i transport

Opłaty półkowe

Prowadzimy sprawy półkowe – o odzyskanie nienależnie pobranych marż handlowych.

W jednym z pierwszych procesów w kraju, prowadzonych przez naszą Kancelarię w latach 2004 – 2006 Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, że tzw. opłaty półkowe są czynem nieuczciwej konkurencji, ponieważ utrudniają innym przedsiębiorcom dostęp do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Powszechna praktyka ukrywania opłat półkowych pod pozorem „upustów” lub „bonusów” nie powoduje skuteczności zastrzeżenia opłat. Od tego czasu wzrosła jedynie ilość pozornych opłat i ich nazw, jak choćby „imieniny sklepu” czy  „usługi logistyczne”.  Zasadność  opłat zależy od rzeczywistego charakteru usług sklepów wielkopowierzchniowych.


Handel krajowy i międzynarodowy

Pomagamy w redagowaniu umów i w ich wykonywaniu, także w drodze przymusu sądowego.

Sposób zawarcia umowy oraz wybór kontrahenta należą do sfery swobody umów i zależą wyłącznie od stron kontraktu. Ale mają kluczowe znaczenie dla pożądanego skutku. To samo dotyczy wyboru sądu i wyboru  prawa, odpowiednio w relacjach krajowych lub międzynarodowych. Wiemy, że zły wybór sądu lub zły wybór prawa władającego umową może być przyczyną olbrzymich komplikacji i kosztów.  Wiemy, że każdy sąd musi znać własne prawo i musi stosować prawo prywatne międzynarodowe, bez względu na powołanie się na nie przez strony, ale praktyka bywa różna.  Wiemy, że w międzynarodowej sprzedaży towarów ogólne warunki sprzedaży, zwłaszcza w stosunkach z dostawcami z Austrii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Niemiec, wyłączają konwencje np. Konwencję wiedeńską ONZ, ale wówczas należy stosować ABGB, ZGB lub BGB i trzeba je znać.  Pomagamy w rozwiązywaniu tych problemów na każdym etapie relacji między kontrahentami handlowymi.

 
Transport

Najczęstsze problemy, które rozwiązujemy, to odszkodowania za szkody transportowe, kradzieże towaru, mandaty drogowe (w Austrii, Niemczech i na Węgrzech), brak zapłaty za towar, opłaty, kary drogowe i autostradowe (Toll Collect, GO Maut, HU-GO, VIA-T, Telepass, Via Toll), CMR, karnet TIR, odszkodowanie za nadkomplet pasażerów (overbooking), odszkodowania za opóźniony lot.

 
Przykładowe sprawy

 • Sprawy dotyczące jakości towaru i rozliczeń za dostawę
 • reprezentowanie przez ponad dekadę klientów hiszpańskich zakładów ubezpieczeń, we wszelkich sprawach dotyczących:
 • dostawy z Hiszpanii, odbioru i zapłaty w Polsce warzyw, owoców, mięsa, ceramiki sanitarnej, mebli, wyrobów skórzanych i innych towarów konsumpcyjnych (kilkaset spraw).

 
Sprawy dotyczące opłat półkowych i sprzedaży do sklepów wielkopowierzchniowych

 • doradztwo polskiemu stowarzyszeniu handlu wielkopowierzchniowego
 • reprezentowanie dostawcy wyrobów metalowych w sprawach o zwrot opłat półkowych
 • reprezentowanie producenta przetworów owocowo warzywnych o zwrot opłat półkowych
 • reprezentowanie dystrybutora nabiału o zwrot opłat półkowych i zaniżanie wynagrodzenia skutkiem stosowania centralizacji dostaw, centralnego magazynu dostaw, opłat za przepakowanie towarów, opłat za zwrot towarów dostarczonych, opłat za śledzenie sprzedanych towarów w wewnętrznych systemach komputerowych sklepów wielkopowierzchniowych
 • rozwiązywanie sporu arbitrażowego w sprawie producenta zabawek o zwrot opłat półkowych i odszkodowanie za przyjęcie towaru do sprzedaży po sezonie.

 
Sprawy dotyczące odszkodowań za utratę, uszkodzenie towaru, międzynarodowa sprzedaż towarów:

 • reprezentowanie polskiego producenta mebli przemysłowych przed  sądami w Austrii w sprawie o odszkodowanie za wady mebli
 • reprezentowanie polskiego producenta mebli przed sądem w Niemczech w sprawie o naruszenie praw twórcy materiałów obiciowych, skutkiem wystawienia mebli na targach w Niemczech bez zezwolenia producenta materiałów obiciowych
 • reprezentowanie węgierskiego spedytora w Polsce w sprawie odszkodowania za kradzież towaru skutkiem niestosowania procedur wydania towaru przez przewoźników
 • reprezentowanie nadawcy towaru w krajowym transporcie kolejowym za kradzież towaru z wagonu na bocznicy kolejowej
 • reprezentowanie nadawców i odbiorców towaru w sprawach odpowiedzialności za szkody w krajowym transporcie kolejowym
 • reprezentowanie polskich przewoźników samochodowych w sprawach o zapłatę za przewóz towaru
 • reprezentowanie austriackiej spółki transportowej w Polsce w sprawach o odszkodowanie za zatrzymanie pojazdu i towaru na granicy
 • koordynowanie spraw na Węgrzech dotyczących mandatów za wjazd na autostradę
 • reprezentowanie pasażerów w sporach z firmami lotniczymi o odszkodowanie za opóźniony lot.