Odszkodowania

Dochodzimy odszkodowań w Polsce i „z elementem zagranicznym”

 
Do roszczeń odszkodowawczych prowadzą przeróżne komplikacje, jakie powstają na przykład w następstwie niewłaściwego wykonywania umów, ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa, lub po prostu skutkiem wypadków.
 
Z tytułu ubezpieczeń handlowych i komunikacyjnych

Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z austriackimi, hiszpańskimi i węgierskimi firmami ubezpieczeniowymi, dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń handlowych dotyczących sprzedaży towaru i jego jakości – na przykład importu towarów spożywczych – owoców, warzyw, mięsa, wyrobów skórzanych czy słynnej glazury hiszpańskiej, masowo importowanej przez polskich przedsiębiorców.

Za wady towaru

Inny rodzaj odszkodowań dotyczy wad urządzeń przemysłowych lub wad komponentów dla przemysłu samochodowego, eksportowanych z Polski, czy sprowadzanych przez polskich przedsiębiorców, lub montowanych urządzeń, które nie uzyskują odpowiednich parametrów technicznych i wydajności. Wielokrotnie reprezentowaliśmy polskich importerów i austriackich eksporterów w sprawach reklamacyjnych i odszkodowawczych, w Polsce i we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi.

Za wady robót budowlanych

Inne odszkodowania są związane z wadami robót budowlanych lub wadami ukrytymi budynków, podmywaniem, zamakaniem, dylatacją, użyciem niewłaściwych materiałów czy farb – które ujawniają się tuż przy odbiorze robót lub w dłuższych okresach po oddaniu budynku do eksploatacji, powstają w związku z nieterminowym wykonaniem inwestycji, brakiem właściwej koordynacji robót, odstąpieniem od umowy, czy skutkiem wad dokumentacji projektowej lub robót. Kary umowne i odszkodowania za wady robót to jedne z najczęstszych spraw w naszej praktyce.


Za nienależyte wykonanie zlecenia

Jeszcze inne odszkodowania są związane z niewłaściwym wykonaniem umów starannego działania – na przykład umów dozoru mienia. Odszkodowania żądane z tego powodu to najczęściej kary umowne lub odszkodowania za koszty leczenia, utratę zdolności do pracy i cierpienie.


Za naruszenie norm

Hałas związany z wadliwym funkcjonowaniem klimatyzacji może prowadzić do rozwiązania najmu. Hałas lotniska narusza prawa majątkowe oraz dobra osobiste właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wokół lotniska, takie jak np. prawo do spokojnego zamieszkiwania czy prawo do zdrowia oraz prawo do rozbudowy – i chroni je prawo ochrony środowiska. Hałas sąsiedniej posesji może dotyczyć praw sąsiedzkich. Każda z tych sytuacji wymaga odmiennego podejścia.


Inne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania w opisanych i podobnych sytuacjach,
Dotyczy to także wypadków sportowych, szkód transportowych – kolejowych, samochodowych, lotniczych.
 
Przykładowe postępowania:

 • importer instalacji żąda odszkodowania za nieosiąganie przez instalację parametrów oczyszczania ścieków przemysłowych i koszt składowania odpadów
 • inwestor żąda kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, sprzecznie z harmonogramem robót
 • wspólnota mieszkaniowa żąda odszkodowania za wady robót części wspólnych osiedla
 • wspólnota mieszkaniowa przyjmuje reprezentację właścicieli mieszkań i żąda od dewelopera odszkodowania lub naprawienia wad poszczególnych mieszkań
 • właścicielka mieszkania żąda odszkodowania od dewelopera za przemarzanie i zamakanie ścian i przewodów klimatyzacyjnych
 • właściciel domu żąda odszkodowania za wstrzymanie prawa rozbudowy gospodarstwa, za koszty wyciszenia budynku mieszkalnego, za naruszenie prawa do odpoczynku ruchem lotniska
 • spedytor węgierski żąda odszkodowania od polskich przewoźników za utratę towaru we Włoszech skutkiem kradzieży w następstwie rozboju
 • austriacka spółka żąda odszkodowania za nienależyte wykonanie naprawy powypadkowej samochodu
 • polski narciarz żąda odszkodowania za wypadek narciarski w Alpach
 • zakład leczniczy w Austrii żąda uzupełniającej zapłaty za koszty leczenia wypadku narciarskiego w Alpach, ponad wartość polisy ubezpieczeniowej i odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela
 • instytucje chronione żądają kar umownych za naruszenie umowy dozoru mienia
 • przechodzień żąda odszkodowania za złamanie skutkiem niestarannego odśnieżania
 • przechodzień żąda odszkodowania za brak zabezpieczenia wykopu
 • pasażerowie żądają odszkodowania za opóźnienie lotu.