🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony internetowej Kancelarii Mikulski i Wspólnicy, w tym warunki usługi zamówienia i przesyłania Newslettera w formie elektronicznej.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową jest Mikulski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Kielecka 19, 31-523 Kraków.
§ 2
Definicje
 1. Administrator – administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.),
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 3. Kancelaria – Mikulski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kieleckiej 19, 31-523 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206955, NIP: 6751309971, REGON: 356834420,
 4. Newsletter – publikacja o charakterze informacyjnym, zawierająca informacja o najnowszych  zmianach w prawie (Newsletter B – Bieżąca informacja prawna) lub zawierająca komentarze na temat istniejących rozwiązań i instytucji prawnych (Newsletter A – Komentarze), a także informacje o bieżących wydarzeniach, związanych z Kancelarią,  przesyłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w trakcie zamawiania Newslettera przez przeznaczony do tego moduł na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” http://kancelaria.mikulski.krakow.pl lub w przez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przy korzystaniu z formularza kontaktowego na Stronie internetowej Kancelarii w zakładce „Kontakt” http://kancelaria.mikulski.krakow.pl.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: https://mikulski.krakow.pl/
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej,
§ 3
Zasady korzystania ze Strony internetowej
 1. Korzystanie ze Strony internetowej jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone
  dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strony Kancelarii przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.
§ 4
Wymagania techniczne i pliki cookies
 1. Dla Korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Strona internetowa, w celu zapewnienia jej prawidłowego działania w celach statystycznych wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies przez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może także usunąć  przechowywane już pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego przez użycie  odpowiednich funkcji przeglądarki.
§ 5
Zamówienie Newslettera 
 1. Użytkownik ma możliwość zamówienia Newslettera.
 2. Do zamówienia Newslettera dochodzi przez skorzystanie z modułu dostępnego na Stronie internetowej Kancelarii w zakładce „Kontakt” albo przez podanie adresu poczty elektronicznej w module „Newsletter”  albo przez wyrażenie zgody na przesyłanie Newslettera przy korzystaniu z formularza kontaktowego, a następnie przez potwierdzenie subskrypcji Newslettera za pomocą linku dostępnego w przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej i wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.
 3. Zamówienie i otrzymywanie Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Użytkownik korzystający z Newslettera ma prawo składania reklamacji dotyczących tej usługi na adres: kancelaria@mikulski.krakow.pl.
 5. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywanie Newslettera przez złożenie Kancelarii oświadczenia o rezygnacji w wiadomości e-mail wysłanej na adres kancelaria@mikulski.krakow.pl.
§ 6
Dane Osobowe    
 1. Kancelaria pełni funkcję Administratora Danych Osobowych  podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej. Do przekazania Danych Osobowych może dojść np.: przy zamawianiu Newslettera.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 3. Dane Osobowe są gromadzone na potrzeby realizacji zamówienia Newslettera.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony. Zmiana Regulaminu jest skuteczna od chwili zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Strony internetowej lub Newslettera spowodowane z przyczyn niezależnych od Kancelarii.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków