Doświadczenie

Nasze Ważniejsze sprawy sądowe
data dodania wpisu: 04-03-2021 r.
Postępowanie administracyjne: skuteczne...

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2021 roku sygn. akt I OSK 1769/20 DORĘCZENIE DECYZJI Pominięcie określonego podmiotu jako strony postępowania nie może s ...
więcej
data dodania wpisu: 23-02-2021 r.
Postępowanie cywilne: przyjęcie skargi...

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2020 roku, sygn. akt V CSK 63/20 PRZYJĘCIE SKARGI KASACYJNEJ Kryteria Określone w art. 398(4) § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia wn ...
więcej
data dodania wpisu: 13-08-2019 r.
POSTĘPOWANIE CYWILNE: NOWACYJNY CHARAKT...

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28 czerwca 2019 rokusygn. akt I C 2321/19 Co prawda sposób zabezpieczenia pokrywa się w& ...
więcej
data dodania wpisu: 19-12-2018 r.
Wyrok Sądu Polubownego: Bez wzglę...

Wyrok Sądu Polubownego z dnia 26 listopada 2018 roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Bez względu na treść Konwencji o umowach międzynarodowej s ...
więcej
data dodania wpisu: 31-10-2018 r.
Prawo spółek: przekształcenie jednoos...

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy z dnia 6  lipca 2018 r. sygn. Akt X Ga 436/17 Zgodnie z art. 551 § 5 k.s.h. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wy ...
więcej
data dodania wpisu: 11-09-2018 r.
Postępowanie cywilne: Stwierdzenie niez...

Niedopuszczalność zarzutów dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów. Zgodnie z przepisem art. 424 (4) zdanie drugie k.p.c. podstawą skargi nie mogą być zarzuty dotyczące usta ...
więcej
data dodania wpisu: 11-09-2018 r.
Postępowanie cywilne: Skarga o stw...

...
więcej
data dodania wpisu: 27-07-2018 r.
Zabezpieczenie powództwa. Uprawdopodobn...

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 9 lipca 2018 Sygn. Akt V Acz 475/18 ...
więcej
data dodania wpisu: 14-12-2017 r.
STARANNOŚĆ ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I&n...

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2017 r. I CSK 220/17 Wzorzec należytej staranności. Każdy rodzaj aktywnośći zawodowej ma swój poziom wymaganej staranności, bu ...
więcej
data dodania wpisu: 05-12-2017 r.
PRAWO CYWILNE: ODSTĄPIENIE OD UMOW...

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 października 2017 r. VI GC 760/16/12 Odstąpienie od umowy i kary umowne. Postanowie ...
więcej
data dodania wpisu: 22-06-2017 r.
UBEZPIECZENIE, LEASING, PODATKI: Umowa u...

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział IV Sąd Gospodarczy z dnia 30 listopada 2007 r. SA IV GC 687/06/S Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności za szk ...
więcej
data dodania wpisu: 13-06-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, ZBYCIE AKCJI, SĄD ARBIT...

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 września 2007 r. I CSK 192/07 Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego Istota ojęcia praworządności Funkcja orzeczenia sądu polubowne ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
HANDEL, NIEUCZCIWA KONKURENCJA: Zwalczan...

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2006 r. IX GC 175/06 Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – opłaty półkowe Tzw. opłaty półkowe są czynem nieuczciwej konkurencji, po ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, ZBYCIE AKCJI, ODSZKODOWA...

Wyrok Sądu Polubownego Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 6 lipca 2005 r. S.A. 99/2004 Właściwa chwila rozliczenia nabycia własności akcji Przeniesienie w ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
PRAWO PRACY, USZKODZENIE CIAŁA: Odpowie...

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie – Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2006 roku I C 1219/04/N Odpowiedzialność za szkodę na osobie; odpow ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, ZAPŁATA: Wykładn...

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 grudnia 2006 r. III CSK 349/2006 Wykładnia umowy – subiektywna i obiektywna W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny z ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
UBEZPIECZENIE, USZKODZENIE CIAŁA, CUDZO...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny z dnia 10 maja 2007 r. SA i ACa 71/07 oraz Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny z dnia 24 listop ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, ZAPŁATA, ODSZKODO...

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 2004 r. I CK 24/03 Roboty budowlane Poprawienie ub dokończenie budowy obiektu Przepis art. 636 § 1 k.c. może mieć odpowiednie zastos ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
UBEZPIECZENIE, USZKODZENIE CIAŁA, CUDZO...

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 marca 2004 r. III CZP 2/2004 Zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych (jak na przykład niemiecki Landschaftsverband), na kt ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, ZAPŁATA: Odstąpi...

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – Wydział I Cywilny z dnia 18 listopada 2004 r. I C 803/02 Odstąpienie od umowy o wykonanie robót budowlanych Wykładnia umowy Stosownie ...
więcej
data dodania wpisu: 06-04-2017 r.
NIERUCHOMOŚCI, EGZEKUCJA: Hipoteka przy...

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 grudnia 2003 r. III CZP 92/2003 Hipoteka przymusowa kaucyjna Nakaz zapłaty Zabezpieczenie roszczenia Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w&nb ...
więcej
data dodania wpisu: 31-03-2017 r.
PRAWO PRACY, KONKURENCJA, ODSZKODOWANIE:...

Wyrok Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 6/01 Klauzula konkurencji Ziszczenie warunku rozwiązującego klauzulę konkurencj ...
więcej
data dodania wpisu: 31-03-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, ZBYCIE AKCJI, ODSZKODOWA...

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 kwietnia 2002 r. III CKN 492/01 Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego Sąd powszechny rozpoznaje sprawę tylko z punktu widze ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, LICZBA WSPÓLNIKÓW: Jed...

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 1997 r. II CKN 133/97 Jednoosobowaspółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jedynym wspólnikiem spółki z o ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, KOSZT INWESTYCJI,...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2000 r. I ACa 855/00 Umowny termin rozliczenia kosztów inwestycji i obliczania odsetek za opóźnienie w zapłac ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
HANDEL, HANDEL MIĘDZYNARODOWY, CŁO: Zw...

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2001 r. I SA/Ka 1821/99 Związanie organu ponownie rozpoznającego sprawę Ocena prawna rozstrzygnięcia     Dl ...
więcej
data dodania wpisu: 23-05-2016 r.
BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMO...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22 marca 2016 roku, sygn.akt I ACa 849/15 Nadużycie prawa podmiotowego poprzez żądanie wydania pomieszczeń zajmow ...
więcej
data dodania wpisu: 24-08-2015 r.
APELACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIK...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Wydział I Cywilny z dnia 8 lipca 2015 roku, sygn. akt I ACa 590/15 1. Prawo właściwe dla oceny wartości dowodowej prawomocnego wyrok ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2015 r.
PRAWO CYWILNE, OCHRONA PRZYSZŁEGO WIERZ...

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku sygn akt I C 1135/12 Ochrona przyszłego wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika uregulowana w art. 5 ...
więcej
data dodania wpisu: 05-02-2014 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, ZAPŁATA: Wykładn...

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 grudnia 2006 r. III CSK 349/2006 Wykładnia umowy – subiektywna i obiektywna W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny z ...
więcej
data dodania wpisu: 05-01-2014 r.
Sąd I instancji nie wypełni...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  V Wydział Cywilny z dnia 19 kwietnia 2013 roku sygn. akt V ACa 61/13 Sąd I instancji nie wypełnił dyspozycji przepisu art. 328 §2 k ...
więcej
data dodania wpisu: 05-04-2013 r.
Użytkowanie wieczyste bez umowy. J...

Sąd Apelacyjny w Krakowie orzekł w sprawie roszczenia Gminy Miasta K. przeciwko reprezentowanej przez nas Spółdzielni Mieszkaniowej. Gmina żądała zapłaty około miliona złotych ...
więcej
data dodania wpisu: 05-02-2013 r.
ROSZCZENIE O WYPŁATĘ TZW. ZAWIESZ...

Roszczenie o wypłatę tzw. zawieszonej emerytury.   Przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych toczy się sprawa z odwołania Ubezp ...
więcej
Nasze Komentarze
data dodania wpisu: 15-03-2021 r.
Ważne zmiany dla osób planujących bud...

W styczniu 2021 roku weszły ważne zmiany dla osób planujących budowę domu. Dotyczą one warunków zapotrzebowania budynków na energię i są jednym z etapów wdrażania unijn ...
więcej
data dodania wpisu: 10-03-2021 r.
E-LICYTACJA – skuteczniejsza egzek...

Zgodnie z informacją przedstawioną w ubiegłym miesiącu, w końcu do Sejmu trafił projekt  ustawy wprowadzającej elektroniczną licytację nieruchomości1. W ocenie ...
więcej
data dodania wpisu: 08-02-2021 r.
OCHRONA KONSUMENTA PRZED KLAUZULAMI...

W aktualnym stanie prawnym, polski ustawodawca chroni konsumenta przed skutkami klauzul abuzywnych przepisami Kodeksu cywilnego.Przewidują one, iż konsument nie jest związany postano ...
więcej
data dodania wpisu: 18-01-2021 r.
Przedsiębiorca jak konsument – ko...

1 stycznia 2021 roku w życie weszły rewolucyjne zmiany w Ustawie o prawach konsumenta, które mają istotne znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalnoś ...
więcej
data dodania wpisu: 23-11-2020 r.
NADCHODZI OSTATNI MOMENT, BY ZGŁOS...

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał ostatnio bardzo ważny wyrok, który pozwoli firmom transportowym odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (MAUT). ...
więcej
data dodania wpisu: 06-11-2020 r.
UWAGA! Z KOŃCEM ROKU UPŁYWAJĄ 6...

(uwagi ogólne) Terminy przedawnienia roszczeń Do niedawna w Polsce obowiązywał zasadniczo 10-letni i 3-letni okres przedawnienia roszczeń, który kończył się w dniu od ...
więcej
data dodania wpisu: 14-10-2020 r.
NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W ...

Kontrole umów o kredyty czy pożyczki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadza regularne kontrole umów (tzw. wzorców w umowach z konsumentami) stosowa ...
więcej
data dodania wpisu: 05-10-2020 r.
JAK SIĘ UMAWIAĆ O KREDYT CZYLI PO...

Na co zwrócić uwagę przy umowie kredytu? Przy zawieraniu umowy musimy zwrócić uwagę na: kwotę samego kredytu, kwotę i sposób obliczania odsetek, okres spłaty kredytu, wysokość po ...
więcej
data dodania wpisu: 29-09-2020 r.
ZABÓJCZE KOSZTY KREDYTU, CZYLI OBJĘCIE...

CZY PRZEPŁACASZ ZA SWÓJ KREDYT? Koszty kredytowania Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. W całym okresie kredytowania!Tak  ...
więcej
data dodania wpisu: 18-09-2020 r.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO W WYNI...

Biegły wpisany na listę biegłych sądowych Sądów Okręgowych w Polsce odpowiada za przygotowanie nierzetelnej i sprzecznej z prawem opinii zarówno w postępowaniu c ...
więcej
data dodania wpisu: 26-06-2020 r.
PRZEDSIĘBIORCA JAKO KONSUMENT 94/2020

PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ KONSUMENCKICH NIEKTÓRYM PRZEDSIĘBIORCOM tzw. rozszerzenie definicji konsumenta zrównanie indywidualnych przedsiębiorcówz konsumentami*jednoosobowa firma jako konsument ...
więcej
data dodania wpisu: 18-06-2020 r.
OCHRONA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH. OGR...

CO PO EPIDEMII? W trakcie stanu epidemii W ramach uchwalonej 14 maja 2020 roku tzw. „Tarczy Antykryzysowej 3.0” do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona została ...
więcej
data dodania wpisu: 03-06-2020 r.
OGRANICZENIA W UMOWACH PRZEWŁASZCZ...

NOWA KATEGORIA NIEWAŻNOŚCI UMÓW W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ MIESZKAŃ W ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych uchwalanych przez Sejm w celu walki z pandemią koronawirusa p ...
więcej
data dodania wpisu: 13-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy dalsze regulacje dla przedsiębiorców dotyczące zmian umów cywilnoprawnych. Odstąpienie od umowy o dzieło Zamawiający może ...
więcej
data dodania wpisu: 12-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa kontynuujemy tematykę umów cywilnoprawnych. W tym numerze przedstawimy przedsiębiorcom możliwości wynikające z umów wzajemnych, w kt ...
więcej
data dodania wpisu: 11-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy przedsiębiorcom możliwości zmiany, wypowiedzenia oraz odstąpienia od zawartych z kontrahentami umów cywilnoprawnych. Jed ...
więcej
data dodania wpisu: 06-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZMIANY BIEGU TERMIN...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Tarcza Antykryzysowa 2.0.) W związku z p ...
więcej
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZWOLNIENIE ZE S...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0) W związku z  ...
więcej
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
Dopuszczalność podróży biznesowych n...

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym,  nie ma 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z Polski na Węgry. Dekret rządowy wydany 30 kwietnia zezwala Polakom na w ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86B/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE – TARCZA 2.0. Prz ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86A/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE Przygotował Zespół T ...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – ŚWIADCZENIE POSTOJO...

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa ...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – DOFINANSOWANIE DLA P...

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówDOFINANSOWANIE Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prz ...
więcej
data dodania wpisu: 02-04-2020 r.
Elektromobilność to przyszłość...

Rewolucja w motoryzacji dzieje się na naszych oczach. Elektryfikacja transportu staje się jedyną przyszłością przemysłu samochodowego i determinuje zmiany, które sprawią, że auta jakie dziś ...
więcej
data dodania wpisu: 30-03-2020 r.
KORONAWIRUS – stan wyjątkowy na&n...

Wprowadzony na Węgrzech z dniem 18 marca 2020 roku stan wyjątkowy będzie miał znaczący wpływ na życie codzienne, jak również na realia gospodarcze. Restrykcyjne środki os ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2018 r.
Egzekucja wyroku sądu austriackiego w&n...

Oberlandesgericht w Wiedniu wydał orzeczenie, którym utrzymał w mocy orzeczenie Landesgericht Wiener Neustadt odrzucające powództwo o zapłatę ponad 680.000 EUR, skierowane p ...
więcej
data dodania wpisu: 23-06-2017 r.
JAK NIEKTÓRE SUPERMARKETY NARUSZAJĄ IN...

Powszechnym sposobem wykorzystywania przez niektóre supermarkety ich uprzywilejowanej pozycji rynkowej wobec dostawców stało się obciążanie dostawców opłatami za tzw. usługi marketi ...
więcej
data dodania wpisu: 22-06-2017 r.
USTALENIE PRAWA WŁAŚCIWEGO DLA UMOWY S...

Polski sąd lub inny organ może zastosować zarówno prawo polskie jak i prawo obce jako prawo właściwe dla oceny stosunku prawnego łączącego strony, jeżeli zainteresowane strony nie  ...
więcej
data dodania wpisu: 21-06-2017 r.
PLANOWANIE PODATKOWE BUDOWY ELEKTROWNI W...

Wzniesienie parku wiatrowego jest kosztownym i skomplikowanym przedsięwzięciem organizacyjnym, które wymaga analiz technicznych, prawnych, podatkowych, z zakresu zamówień publicznych or ...
więcej
data dodania wpisu: 19-06-2017 r.
OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI MOŻE UNIEMOŻLI...

Wierzytelności podlegające zaspokojeniu z masy upadłości, także wierzytelności pracownicze, nie mogą być dochodzone w procesie cywilnym. Ta podstawowa zasada postępowania upad ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
REWOLUCJA W NADZORZE I KONTROL...

Od dnia 1 lipca 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowa ustawa – która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 1981 roku – zmierza ...
więcej
data dodania wpisu: 31-03-2017 r.
Skutki uznania za niedozwolone post...

Zawierając umowy w tzw. obrocie konsumenckim  raz stosujemy wzorce umów jako konsumenci, raz jako przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy – i dla konsumenta – wyroki Sądu Ochron ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
Delegowanie pracowników do pracy w...

W konsekwencji przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich, podstawowe zasady prawa unijnego, takie jak zasada swobody przepływu pracowników, zasada swobody świadczenia usług oraz&nb ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszcz...

Zasada wzajemnego uznawania przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej decyzji sądowych doprowadziła do utworzenia europejskiego obszaru sądowniczego w zakresie wykonywania orzec ...
więcej
data dodania wpisu: 23-02-2017 r.
Rozliczenie podatku od towarów i&n...

  Niewypłacalność kontrahentów zdarza się często i stanowi czasem niezwykle dotkliwą niedogodność dla wierzyciela. W miejsce szybkiej wymiany handlowej wierzyciel musi bowiem anga ...
więcej
data dodania wpisu: 16-01-2012 r.
POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI RÓŻNOWALUT...

Potrącenie stanowi jeden ze sposobów wykonania zobowiązania przez dłużnika. Gdy możliwość dokonania potrącenia nie została wyłączona w umowie, zaspokojenie wierzyt ...
więcej
data dodania wpisu: 15-11-2011 r.
INWESTYCJE W ELEKTROWNIE – NO...

Rezerwowanie mocy przyłączeniowej i ograniczenia w przyłączeniu nowych podmiotów, czyli dlaczego doszło do nowelizacji i na czym polegają zmiany? Do dnia 11 marca ...
więcej
Bieżące informacje prawne
data dodania wpisu: 15-03-2021 r.
Ważne zmiany dla osób planujących bud...

W styczniu 2021 roku weszły ważne zmiany dla osób planujących budowę domu. Dotyczą one warunków zapotrzebowania budynków na energię i są jednym z etapów wdrażania unijn ...
więcej
data dodania wpisu: 10-03-2021 r.
E-LICYTACJA – skuteczniejsza egzek...

Zgodnie z informacją przedstawioną w ubiegłym miesiącu, w końcu do Sejmu trafił projekt  ustawy wprowadzającej elektroniczną licytację nieruchomości1. W ocenie ...
więcej
data dodania wpisu: 08-02-2021 r.
OCHRONA KONSUMENTA PRZED KLAUZULAMI...

W aktualnym stanie prawnym, polski ustawodawca chroni konsumenta przed skutkami klauzul abuzywnych przepisami Kodeksu cywilnego.Przewidują one, iż konsument nie jest związany postano ...
więcej
data dodania wpisu: 18-01-2021 r.
Przedsiębiorca jak konsument – ko...

1 stycznia 2021 roku w życie weszły rewolucyjne zmiany w Ustawie o prawach konsumenta, które mają istotne znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalnoś ...
więcej
data dodania wpisu: 23-11-2020 r.
NADCHODZI OSTATNI MOMENT, BY ZGŁOS...

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał ostatnio bardzo ważny wyrok, który pozwoli firmom transportowym odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (MAUT). ...
więcej
data dodania wpisu: 06-11-2020 r.
UWAGA! Z KOŃCEM ROKU UPŁYWAJĄ 6...

(uwagi ogólne) Terminy przedawnienia roszczeń Do niedawna w Polsce obowiązywał zasadniczo 10-letni i 3-letni okres przedawnienia roszczeń, który kończył się w dniu od ...
więcej
data dodania wpisu: 14-10-2020 r.
NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W ...

Kontrole umów o kredyty czy pożyczki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadza regularne kontrole umów (tzw. wzorców w umowach z konsumentami) stosowa ...
więcej
data dodania wpisu: 05-10-2020 r.
JAK SIĘ UMAWIAĆ O KREDYT CZYLI PO...

Na co zwrócić uwagę przy umowie kredytu? Przy zawieraniu umowy musimy zwrócić uwagę na: kwotę samego kredytu, kwotę i sposób obliczania odsetek, okres spłaty kredytu, wysokość po ...
więcej
data dodania wpisu: 29-09-2020 r.
ZABÓJCZE KOSZTY KREDYTU, CZYLI OBJĘCIE...

CZY PRZEPŁACASZ ZA SWÓJ KREDYT? Koszty kredytowania Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. W całym okresie kredytowania!Tak  ...
więcej
data dodania wpisu: 18-09-2020 r.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO W WYNI...

Biegły wpisany na listę biegłych sądowych Sądów Okręgowych w Polsce odpowiada za przygotowanie nierzetelnej i sprzecznej z prawem opinii zarówno w postępowaniu c ...
więcej
data dodania wpisu: 26-06-2020 r.
PRZEDSIĘBIORCA JAKO KONSUMENT 94/2020

PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ KONSUMENCKICH NIEKTÓRYM PRZEDSIĘBIORCOM tzw. rozszerzenie definicji konsumenta zrównanie indywidualnych przedsiębiorcówz konsumentami*jednoosobowa firma jako konsument ...
więcej
data dodania wpisu: 18-06-2020 r.
OCHRONA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH. OGR...

CO PO EPIDEMII? W trakcie stanu epidemii W ramach uchwalonej 14 maja 2020 roku tzw. „Tarczy Antykryzysowej 3.0” do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona została ...
więcej
data dodania wpisu: 03-06-2020 r.
OGRANICZENIA W UMOWACH PRZEWŁASZCZ...

NOWA KATEGORIA NIEWAŻNOŚCI UMÓW W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ MIESZKAŃ W ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych uchwalanych przez Sejm w celu walki z pandemią koronawirusa p ...
więcej
data dodania wpisu: 13-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy dalsze regulacje dla przedsiębiorców dotyczące zmian umów cywilnoprawnych. Odstąpienie od umowy o dzieło Zamawiający może ...
więcej
data dodania wpisu: 12-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa kontynuujemy tematykę umów cywilnoprawnych. W tym numerze przedstawimy przedsiębiorcom możliwości wynikające z umów wzajemnych, w kt ...
więcej
data dodania wpisu: 11-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy przedsiębiorcom możliwości zmiany, wypowiedzenia oraz odstąpienia od zawartych z kontrahentami umów cywilnoprawnych. Jed ...
więcej
data dodania wpisu: 06-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZMIANY BIEGU TERMIN...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Tarcza Antykryzysowa 2.0.) W związku z p ...
więcej
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZWOLNIENIE ZE S...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0) W związku z  ...
więcej
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
Dopuszczalność podróży biznesowych n...

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym,  nie ma 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z Polski na Węgry. Dekret rządowy wydany 30 kwietnia zezwala Polakom na w ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86B/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE – TARCZA 2.0. Prz ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86A/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE Przygotował Zespół T ...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – ŚWIADCZENIE POSTOJO...

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa ...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – DOFINANSOWANIE DLA P...

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówDOFINANSOWANIE Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prz ...
więcej
data dodania wpisu: 02-04-2020 r.
Elektromobilność to przyszłość...

Rewolucja w motoryzacji dzieje się na naszych oczach. Elektryfikacja transportu staje się jedyną przyszłością przemysłu samochodowego i determinuje zmiany, które sprawią, że auta jakie dziś ...
więcej
data dodania wpisu: 30-03-2020 r.
KORONAWIRUS – stan wyjątkowy na&n...

Wprowadzony na Węgrzech z dniem 18 marca 2020 roku stan wyjątkowy będzie miał znaczący wpływ na życie codzienne, jak również na realia gospodarcze. Restrykcyjne środki os ...
więcej
data dodania wpisu: 24-03-2020 r.
KORONAWIRUS – PRZESTÓJ 82/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców PRZESTÓJ W PRACY Przestój w pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Przedstawiamy kolejny pr ...
więcej
data dodania wpisu: 19-03-2020 r.
KORONAWIRUS – FUNDUSZ GŚP 81/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców FUNDUSZ GŚP W związku z pandemią koronawirusa, możliwe jest złożenie przez pracowników wniosku do Funduszu Gwarantowanyc ...
więcej
data dodania wpisu: 17-03-2020 r.
KORONAWIRUS – ZUS 80/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców ZUS W związku z pandemią koronawirusa, zwracamy Państwa uwagę na szereg regulacji umożliwiających i ułatwiających zarz ...
więcej
data dodania wpisu: 16-03-2020 r.
KORONAWIRUS – PRACA 79/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców PRACA Wobec pandemii koronawirusa, zwracamy Państwa uwagę na szereg regulacji, które mogą mieć zastosowanie w powstałej sytuacji, w ...
więcej
data dodania wpisu: 16-03-2020 r.
KORONAWIRUS – SPECUSTAWA 78/2020

W związku z epidemią koronawirusa, w dniu 7 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i&n ...
więcej
data dodania wpisu: 05-02-2020 r.
USTAWA KAGAŃCOWA – WYBRANE PRZEPI...

USTAWAz dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W dniu 4 lutego ...
więcej
data dodania wpisu: 27-01-2020 r.
UCHWAŁA SN z dnia 23 stycznia 2020...

Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Dotychczasowy przebieg wyda ...
więcej
data dodania wpisu: 27-01-2020 r.
UCHWAŁA SN Z DNIA 23 STYCZNIA 2020...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku, w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (pełny tekst sentencji Uchwały) Z ...
więcej
data dodania wpisu: 16-12-2019 r.
DOPŁATY DO AUT ELEKTRYCZNYCH I&nbs...

DOPŁATY DO AUT ELEKTRYCZNYCH I WODOROWYCH.NIEKONSEKWENTNY SYSTEM WSPARCIA. 28 listopada 2019 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochod ...
więcej
data dodania wpisu: 19-11-2019 r.
PRZYWRÓCENIE PRACOWNIKA NA KOSZT I...

Sąd pierwszej instancji może nakazać dalsze zatrudnianie pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zakres zmian W wyniku wejścia w życie w dniu 7 listop ...
więcej
data dodania wpisu: 16-10-2019 r.
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYW...

PRZEDSIĘBIORCO WPISZ SIĘ DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH– masz czas tylko do 13 kwietnia 2020 roku. 13 października 2019 roku weszły w życie przepis ...
więcej
data dodania wpisu: 02-08-2019 r.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBIS...

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH CZYLIPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PO NOWELIZACJI K.P. – CZĘŚĆ DRUGA W drugiej części newslettera poświęconego znowelizo ...
więcej
data dodania wpisu: 24-07-2019 r.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBIS...

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH CZYLIPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PO NOWELIZACJI K.P. Kontynuujemy wątek ochrony prywatności i dóbr osobistych pracownika, który ...
więcej
data dodania wpisu: 17-07-2019 r.
PRACA – MOBBING CZY DYSKRYMIN...

PRACA – MOBBING CZY DYSKRYMINACJA. Pracodawco, rozróżniaj mobbing od dyskryminacji. Definicje wprowadza Kodeks pracy.Uchroni to Ciebie i Twoją firmę przed odszkodowa ...
więcej
data dodania wpisu: 17-06-2019 r.
DOKUMNET W JĘZYKU OBCY JAKO DOWÓD...

DOKUMENT W JĘZYKU OBCYM JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Powracamy z zagadnieniem dotyczącym dowodów – znaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, obowiązku ...
więcej
data dodania wpisu: 09-04-2019 r.
Krótsze terminy ubiegania się o z...

...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2019 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 65/2019

ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI. NOWE ZASADY! NOWE TERMINY! Prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w obliczu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Problematyk ...
więcej
data dodania wpisu: 06-03-2019 r.
ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWY...

Przedstawiamy drugą cześć Newslettera na temat zmian w Kodeksie spółek handlowych, które weszły w życie 1 marca 2019 roku. Zmiany w spółkach kapitałowych c.d.: Rezygnacj ...
więcej
data dodania wpisu: 26-02-2019 r.
ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWY...

Przedstawiamy przegląd zmian Kodeksu spółek handlowych, wchodzących w życie 1 marca 2019 roku, które mogą okazać się przydatne w prowadzeniu działalności. Zmiany są częścią us ...
więcej
data dodania wpisu: 07-02-2019 r.
POLSKIE FIRMY TRANSPORTOWE A NIEMIE...

Praktyczne konsekwencje stosowania MiLoG dla polskich przedsiębiorców transportowych Obecnie polskie firmy transportowe są obowiązane do przestrzegania zapisów MiLoG w przypadku większ ...
więcej
data dodania wpisu: 31-01-2019 r.
POLSKIE FIRMY TRANSPORTOWE A NIEMIE...

Polskie firmy transportowe a problem niemieckiej ustawy o płacy minimalnej Bardzo rzadko zdarza się, aby ustawa wprowadzana przez jedno z państw członkowskich UE wywoływała t ...
więcej
data dodania wpisu: 17-10-2018 r.
NOWE ZASADY I TERMINY PRZEDAWNIENIA...

Przedstawiamy drugą część newslettera poświęconego nowym zasadom i terminom przedawniania się roszczeń. Nowy termin dla roszczeń stwierdzonych sądownie Zgodnie z nowym brzmieniem a ...
więcej
data dodania wpisu: 03-10-2018 r.
NOWE ZASADY I TERMINY PRZEDAWNIENIA...

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń. Nowe terminy przedawnienia roszczenia. Do tej pory roszczenia – co do zasady &# ...
więcej
data dodania wpisu: 11-06-2018 r.
KIEDY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA...

Kiedy można domagać się odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?   Przepisy unijne wprowadzają jednolite zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych. Możliwość ubiegania s ...
więcej
data dodania wpisu: 22-05-2018 r.
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA SAMOLO...

Jakie są prawa i obowiązki pasażerów, gdy w podróż wybieramy się samolotem?   Zbliżają się wakacje, większość z Państwa planuje lub już zaplanowała wypoczynek. ...
więcej
data dodania wpisu: 18-04-2018 r.
Wyróżnienie przez Chambers Europe...

Szanowni Państwo Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż kancelaria Mikulski i Wspólnicy została w 2018 roku doceniona przed dwa najbardziej prestiżowe, międzynarodo ...
więcej
data dodania wpisu: 14-03-2018 r.
RODO – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 54/2...

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO)  jak przygotować przedsiębiorstwo do zmian, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku. Najistotniejsze dla przedsiębiorców ...
więcej
data dodania wpisu: 04-12-2017 r.
Nowelizacja KPA 53/2017

Zmiany w prawie:   W czerwcu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet u ...
więcej
data dodania wpisu: 20-11-2017 r.
NOWA STRONA INTERNETOWA 52/2017

Szanowni Państwo!   Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się z nową odsłoną strony internetowej naszej kancelarii. Funkcjonuje ona pod dawnym, dobrze zn ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
NOWE ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚC...

Zmiany w prawie: Od dnia 1 czerwca 2017 roku zmienią się zasady ponoszenia odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. W ak ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA 50/2016

Zmiany w prawie: Od dnia 1 marca 2017 roku zadania urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych realizują urzędy celno-skarbowe. Izby celne zostały zastąpione przez izby ad ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
PRAWO CYWILNE: FORMA ELEKTRONICZNA NOWĄ...

Zmiany w prawie:Od 8 września tego roku obowiązuje w prawie cywilnym nowa forma czynności prawnych – forma elektroniczna. Od tego momentu ustawodawca zdążył jednakże z ...
więcej
data dodania wpisu: 30-05-2017 r.
NOWELIZACJA KPC – ZMIANY W PR...

Zmiany w prawie: Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (dalej:k.p.c.) wprowadziła znaczące zmiany w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Odnoszą się one m. ...
więcej
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 47/2...

Zmiany w prawie: We wrześniu tego roku zostały wprowadzone przepisy, które  przewidują możliwość wnoszenia pism procesowych do sądu w formie elektronicznej za pośred ...
więcej
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 46/2...

Zmiany w prawie: Od dnia 16 sierpnia 2016 r. będzie możliwe zaciągniecie kredytu na zakup nieruchomości rolnej, ustanawiając na nieruchomości hipotekę przekraczającą jej w ...
więcej
data dodania wpisu: 03-08-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 45/2...

Zmiany w prawie:   Od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono w stosunku do dużych przedsiębiorców tzw. „Jednolity Plik Kontrolny”. „Jednolity Plik Kontrolny” ...
więcej
data dodania wpisu: 22-07-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 44/2...

Zmiany w prawie:   W dniu 15 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające tzw. „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”. Celem wprowadzenia klauzuli jest prz ...
więcej
data dodania wpisu: 30-03-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 43/2...

Zmiany w prawie: Od początku tego roku obowiązują w polskim prawie trzy odmienne rodzaje odsetek: odsetki ustawowe, odsetki za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnieni ...
więcej
data dodania wpisu: 03-03-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna 42/2016

Zmiany w prawie: Kontrola wzorców umownych, czyli postanowień umownych nieuzgodnionych z konsumentem indywidualnie (np. postanowień regulaminów, ogólnych warunków umów), nie  ...
więcej
data dodania wpisu: 07-02-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna 41/2016

Zmiany w prawie: Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. Ustawa przewiduje zmiany, które mają ...
więcej
data dodania wpisu: 15-01-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 40/2...

Zmiany w prawie:   Dnia 27 listopada 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, której&n ...
więcej
data dodania wpisu: 02-01-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 39/2...

Zmiany w prawie: W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która w& ...
więcej
data dodania wpisu: 22-06-2015 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 38/2...

Weksel – skuteczna forma zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy informacje podstawowe    Ustawa – Prawo wekslowe pochodzi z 1936 r. i jest jednym z najstarszych obowią ...
więcej
data dodania wpisu: 13-12-2014 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 37/2...

Rozliczanie nakładów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste    Zdarza się, że użytkownik wieczysty poczynił nakłady na gruncie oddanym mu w użytkowanie wieczyst ...
więcej
data dodania wpisu: 13-11-2014 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 36/2...

Wypowiedzenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste – tym razem o kosztach postępowania    Od kilku lat samorządy intensywnie wypowiadają wysokość dotychczasowych op ...
więcej
data dodania wpisu: 13-10-2014 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 35/2...

Postępowanie podatkowe w Niemczech i egzekucja zagranicznego orzeczenia w Polsce – czyli przykre skutki niewyrejestrowania działalności    Po raz kolejny postępowanie p ...
więcej
data dodania wpisu: 04-09-2014 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 34/2...

JAK KONTROLOWAĆ OPINIE (OPERATY) BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SPRAWACH WYCENY GRUNTÓW   W wielu sprawach, czy to sądowych, czy pozasądowych, pojawia się konie ...
więcej
data dodania wpisu: 08-08-2014 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 33/2...

ZWOLNIENIE  OD  PODATKU ZA SPADEK ODZIEDZICZONY W NIEMCZECH JEST MOŻLIWE W NIEMCZECH I W POLSCE   Nie tylko w teorii, ale i w praktyce możli ...
więcej
data dodania wpisu: 05-06-2014 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 32/2...

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY ZAMAWIAJĄCYCH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – SZANSA NA OBRONĘ INTERESU PRZEDSIĘBIORCY   Postępowanie o udzielenie zamówieni ...
więcej
data dodania wpisu: 16-01-2014 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 31/2...

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED PODWYŻKAMI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE?   Według ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ...
więcej
data dodania wpisu: 16-11-2013 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 30/2...

SYSTEM viaTOLL. DECYZJA O KUMULACJI KAR ZA NIEUISZCZENIE OPŁATY ELEKTRONICZNEJ JEST MOŻLIWA DO PODWAŻENIA 1 lipca 2013 roku minęły 2 lata od wprowadzenia na polskich drog ...
więcej
data dodania wpisu: 16-09-2013 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 29/2...

JAK ZASKARŻYĆ CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO? CZ. 2. SKARGA DO SĄDU ORAZ INFORMACJA O NIEZGODNOŚCI CZYNNOŚCI Z PRZEPISAMI USTAWY Podstawowym środkiem ochrony prawnej i  ...
więcej
data dodania wpisu: 12-08-2013 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA NR 28/2...

JAK ZASKARŻYĆ CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO? CZ. 1. ODWOŁANIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   Zamówienia publiczne są dla wielu polskich przedsiębiorców jedyn ...
więcej
data dodania wpisu: 01-08-2013 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 27/2013

NIEUCZCIWE KLAUZULE – NA PRZYKŁADZIE AEGON-u   AEGON Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie SA – jedno ze znanych towarzystw inwestycyjn -ubezpieczeniowych – stos ...
więcej
data dodania wpisu: 15-06-2013 r.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA W POSTĘPO...

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – NIE TYLKO CENA? Pomimo wprowadzenia w ostatnich latach szeregu rozwiąza ...
więcej
data dodania wpisu: 04-03-2013 r.
USTAWA DEWELOPERSKA 25/2013

USTAWA DEWELOPERSKA – JAK JĄ STOSOWAĆ W SPOSÓB OPTYMALNY DLA PRZEDSIĘBIORCY? Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie p ...
więcej
data dodania wpisu: 05-02-2013 r.
FAKTORING – SPOSÓB NA ZACHOW...

SPOSÓB NA ZACHOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – FAKTORING? Wedle danych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2012 roku sądy ogłosiły upadłość 941 przedsi ...
więcej
data dodania wpisu: 17-12-2012 r.
ZAPŁATA ZA DOSTAWĘ LUB ZA PO...

ZAPŁATA ZA DOSTAWĘ LUB ZA PODWYKONAWSTWO W PRZETARGU PUBLICZNYM – WBREW DONIESIENIOM PRASOWYM – NIE TYLKO OD ZBANKRUTOWANEGO WYKONAWCY Jak dowodzą ostatnie ...
więcej
data dodania wpisu: 04-09-2012 r.
NABYCIE SPADKU W NIEMCZECH 21/2012

NABYCIE SPADKU W NIEMCZECH – ZARYS Prawo do dziedziczenia Powołanie do spadku uregulowane zostało w prawie niemieckim w kodeksie cywilnym (Księdze 5 BGB). Podobnie jak w& ...
więcej
data dodania wpisu: 17-07-2012 r.
PRAWO OCHRONY KONKURENCJI – OPŁAT...

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI JESZCZE RAZ O ZAKAZANYCH OPŁATACH PÓŁKOWYCH Wydawałoby się, że utrwalone orzecznictwo sądów państwowych powiedziało w sprawie tzw. opłat półkowych ...
więcej
data dodania wpisu: 15-11-2011 r.
INWESTYCJE W ELEKTROWNIE – NO...

Rezerwowanie mocy przyłączeniowej i ograniczenia w przyłączeniu nowych podmiotów, czyli dlaczego doszło do nowelizacji i na czym polegają zmiany? Do dnia 11 marca ...
więcej
data dodania wpisu: 15-10-2011 r.
NOWA REGULACJA ZAPŁATY ZA ROBOTY B...

Historia wprowadzenia gwarancji zapłaty W ciągu ostatnich 10 lat miało miejsce szereg głośnych afer gospodarczych, dotyczących także znanych firm i inwestycji budowlanych, których&nb ...
więcej
data dodania wpisu: 06-09-2011 r.
JURYSDYKCJA SĄDÓW – CZYLI JAKIEG...

Wzmożone międzynarodowe kontakty gospodarcze to nie tylko szansa na rozwój własnego przedsiębiorstwa, ale również ryzyko nieudanych relacji gospodarczych. Najlepiej gdy ...
więcej
data dodania wpisu: 08-08-2011 r.
„JEDNEGO OKIENKA” W POS...

Istota zasady „jednego okienka” w postępowaniu rejestrowym Zasada „jednego okienka” w postępowaniu rejestrowym została wprowadzona w dniu 31 marca 2009 r. ust ...
więcej
data dodania wpisu: 20-06-2011 r.
OCHRONA ZBIOROWEGO INTERESU WIERZYCIELI...

Działalność przedsiębiorstw coraz częściej wykracza poza granice jednego państwa, a przedsiębiorstwa nie tylko wspaniale rozkwitają, ale często po prostu plajtują. ...
więcej
data dodania wpisu: 16-05-2011 r.
ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W FIRM...

Odpowiednie zarządzanie należnościami to ważny obszar działalności każdej firmy. Ma istotny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkoś ...
więcej
data dodania wpisu: 11-04-2011 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 11/2011

OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACY NABIERA ISTOTNEGO ZNACZENIA ZWŁASZCZA W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO. JEDNYM ZE SPOSOBÓW JEST TZW. „SAMOZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW”. W zwią ...
więcej
data dodania wpisu: 14-03-2011 r.
MOŻLIWOŚĆ PODWAŻENIA WYWŁASZCZENIA...

Dekret z dnia 8. marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (dalej zwany „dekretem”) stwierdza w art. 2 ust. 1 lit. b, że na własność Skarbu ...
więcej
data dodania wpisu: 10-01-2011 r.
USTALENIE PRAWA WŁAŚCIWEGO DLA UMOWY S...

Polski sąd lub inny organ może zastosować zarówno prawo polskie jak i prawo obce jako prawo właściwe dla oceny stosunku prawnego łączącego strony, jeżeli zainteresowane strony nie  ...
więcej
data dodania wpisu: 08-11-2010 r.
OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI MOŻE UNIEMOŻLI...

Wierzytelności podlegające zaspokojeniu z masy upadłości, także wierzytelności pracownicze, nie mogą być dochodzone w procesie cywilnym. Ta podstawowa zasada postępowania ...
więcej
data dodania wpisu: 14-09-2010 r.
PLANOWANIE PODATKOWE BUDOWY ELEKTROWNI W...

Wzniesienie parku wiatrowego jest kosztownym i skomplikowanym przedsięwzięciem organizacyjnym, które wymaga analiz technicznych, prawnych, podatkowych, z zakresu zamówień publicznych or ...
więcej
data dodania wpisu: 02-08-2010 r.
JAK NIEKTÓRE SUPERMARKETY NARUSZAJĄ IN...

Powszechnym sposobem wykorzystywania przez niektóre supermarkety ich uprzywilejowanej pozycji rynkowej wobec dostawców stało się obciążanie dostawców opłatami za tzw. usługi marketi ...
więcej
data dodania wpisu: 21-06-2010 r.
REWOLUCJA W NADZORZE I KONTROL...

Od dnia 1 lipca 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowa ustawa – która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 1981 roku – zmierza ...
więcej
data dodania wpisu: 10-05-2010 r.
SKUTKI UZNANIA ZA NIEDOZWOLONE POST...

Zawierając umowy w tzw. obrocie konsumenckim  raz stosujemy wzorce umów jako konsumenci, raz jako przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy – i dla konsumenta – wyroki Sądu Ochron ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 18-03-2021 r.
Kolejny krok ku bezpieczeństwu oraz&nbs...

Unijny akt o usługach cyfrowych oraz unijny akt o rynku cyfrowym (Digital Services Act: Digital Market Act) 15 grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła wnioski o p ...
więcej
data dodania wpisu: 15-03-2021 r.
Ważne zmiany dla osób planujących bud...

W styczniu 2021 roku weszły ważne zmiany dla osób planujących budowę domu. Dotyczą one warunków zapotrzebowania budynków na energię i są jednym z etapów wdrażania unijn ...
więcej
data dodania wpisu: 10-03-2021 r.
E-LICYTACJA – skuteczniejsza egzek...

Zgodnie z informacją przedstawioną w ubiegłym miesiącu, w końcu do Sejmu trafił projekt  ustawy wprowadzającej elektroniczną licytację nieruchomości1. W ocenie ...
więcej
data dodania wpisu: 25-02-2021 r.
Nasza Kancelaria oficjalnym Członkiem Z...

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o zainaugurowaniu działalności Węgierskiej Izby Gospodarczej. Dzisiaj dzielimy się oficjalnym Certyfikatem Członka Założyciela Izby. Prawnic ...
więcej
data dodania wpisu: 23-02-2021 r.
Postępowanie cywilne: przyjęcie skargi...

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2020 roku, sygn. akt V CSK 63/20 PRZYJĘCIE SKARGI KASACYJNEJ Kryteria Określone w art. 398(4) § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia wn ...
więcej
data dodania wpisu: 18-02-2021 r.
Kolejny haczyk na adwokatów i ...

W Sejmie trwają prace na projektem zmian w kodeksie karnym oraz w kodeksie postępowania karnego. Celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy Parlamen ...
więcej
data dodania wpisu: 08-02-2021 r.
OCHRONA KONSUMENTA PRZED KLAUZULAMI...

W aktualnym stanie prawnym, polski ustawodawca chroni konsumenta przed skutkami klauzul abuzywnych przepisami Kodeksu cywilnego.Przewidują one, iż konsument nie jest związany postano ...
więcej
data dodania wpisu: 08-02-2021 r.
E-MAILOWA PUŁAPKA NA ADWOKATÓW I&...

W dniu 15 stycznia 2021 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. W projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wp ...
więcej
data dodania wpisu: 01-02-2021 r.
LICYTACJA KOMORNICZA -projekt nowelizac...

Cyfryzacja usług publicznych w ubiegłym roku otrzymała dodatkowy, aczkolwiek nieoczekiwany, impuls w postaci pandemii koronawirusa Covid-19. Wynikająca z pandemii konieczność ogra ...
więcej
data dodania wpisu: 18-01-2021 r.
Przedsiębiorca jak konsument – ko...

1 stycznia 2021 roku w życie weszły rewolucyjne zmiany w Ustawie o prawach konsumenta, które mają istotne znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalnoś ...
więcej
data dodania wpisu: 28-12-2020 r.
Zainaugurowanie działalności Węgiersk...

W mijającym roku, przy współudziale naszej kancelarii została zarejestrowana i zainaugurowała swoją działalność Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza. Uroczysta inauguracja działalno ...
więcej
data dodania wpisu: 22-12-2020 r.
Ważne zmiany w podatku CIT od ...

Spółki komandytowe podatnikami CIT W dniu 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które dla wielu wspólników spół ...
więcej
data dodania wpisu: 22-12-2020 r.
Ograniczenie jawności rozpraw w cz...

Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem #COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych ...
więcej
data dodania wpisu: 23-11-2020 r.
NADCHODZI OSTATNI MOMENT, BY ZGŁOS...

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał ostatnio bardzo ważny wyrok, który pozwoli firmom transportowym odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (MAUT). ...
więcej
data dodania wpisu: 12-11-2020 r.
Nasz wieloletni partner dołączył do&n...

Nasz Partner GRUPA ARBORETUM dołączył ostatnio do Warszawskiej Izby Gospodarczej. ARBORETUM to Grupa Kompetencyjna o szerokim doświadczeniu doradczym, zbudowanym zwłaszcza na  ...
więcej
data dodania wpisu: 06-11-2020 r.
UWAGA! Z KOŃCEM ROKU UPŁYWAJĄ 6...

(uwagi ogólne) Terminy przedawnienia roszczeń Do niedawna w Polsce obowiązywał zasadniczo 10-letni i 3-letni okres przedawnienia roszczeń, który kończył się w dniu od ...
więcej
data dodania wpisu: 14-10-2020 r.
NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W ...

Kontrole umów o kredyty czy pożyczki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadza regularne kontrole umów (tzw. wzorców w umowach z konsumentami) stosowa ...
więcej
data dodania wpisu: 05-10-2020 r.
JAK SIĘ UMAWIAĆ O KREDYT CZYLI PO...

Na co zwrócić uwagę przy umowie kredytu? Przy zawieraniu umowy musimy zwrócić uwagę na: kwotę samego kredytu, kwotę i sposób obliczania odsetek, okres spłaty kredytu, wysokość po ...
więcej
data dodania wpisu: 29-09-2020 r.
ZABÓJCZE KOSZTY KREDYTU, CZYLI OBJĘCIE...

CZY PRZEPŁACASZ ZA SWÓJ KREDYT? Koszty kredytowania Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. W całym okresie kredytowania!Tak  ...
więcej
data dodania wpisu: 18-09-2020 r.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO W WYNI...

Biegły wpisany na listę biegłych sądowych Sądów Okręgowych w Polsce odpowiada za przygotowanie nierzetelnej i sprzecznej z prawem opinii zarówno w postępowaniu c ...
więcej
data dodania wpisu: 28-07-2020 r.
RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2020 CZAS...

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Kancelaria Mikulski i Wspólnicy została wyróżniona w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 opublikowanym przez czasopismo „ ...
więcej
data dodania wpisu: 26-06-2020 r.
PRZEDSIĘBIORCA JAKO KONSUMENT 94/2020

PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ KONSUMENCKICH NIEKTÓRYM PRZEDSIĘBIORCOM tzw. rozszerzenie definicji konsumenta zrównanie indywidualnych przedsiębiorcówz konsumentami*jednoosobowa firma jako konsument ...
więcej
data dodania wpisu: 18-06-2020 r.
OCHRONA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH. OGR...

CO PO EPIDEMII? W trakcie stanu epidemii W ramach uchwalonej 14 maja 2020 roku tzw. „Tarczy Antykryzysowej 3.0” do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona została ...
więcej
data dodania wpisu: 03-06-2020 r.
OGRANICZENIA W UMOWACH PRZEWŁASZCZ...

NOWA KATEGORIA NIEWAŻNOŚCI UMÓW W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ MIESZKAŃ W ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych uchwalanych przez Sejm w celu walki z pandemią koronawirusa p ...
więcej
data dodania wpisu: 13-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy dalsze regulacje dla przedsiębiorców dotyczące zmian umów cywilnoprawnych. Odstąpienie od umowy o dzieło Zamawiający może ...
więcej
data dodania wpisu: 12-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa kontynuujemy tematykę umów cywilnoprawnych. W tym numerze przedstawimy przedsiębiorcom możliwości wynikające z umów wzajemnych, w kt ...
więcej
data dodania wpisu: 11-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy przedsiębiorcom możliwości zmiany, wypowiedzenia oraz odstąpienia od zawartych z kontrahentami umów cywilnoprawnych. Jed ...
więcej
data dodania wpisu: 06-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZMIANY BIEGU TERMIN...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Tarcza Antykryzysowa 2.0.) W związku z p ...
więcej
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZWOLNIENIE ZE S...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0) W związku z  ...
więcej
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
Dopuszczalność podróży biznesowych n...

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym,  nie ma 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z Polski na Węgry. Dekret rządowy wydany 30 kwietnia zezwala Polakom na w ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86B/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE – TARCZA 2.0. Prz ...
więcej
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86A/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE Przygotował Zespół T ...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – ŚWIADCZENIE POSTOJO...

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa ...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – DOFINANSOWANIE DLA P...

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówDOFINANSOWANIE Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prz ...
więcej
data dodania wpisu: 02-04-2020 r.
Elektromobilność to przyszłość...

Rewolucja w motoryzacji dzieje się na naszych oczach. Elektryfikacja transportu staje się jedyną przyszłością przemysłu samochodowego i determinuje zmiany, które sprawią, że auta jakie dziś ...
więcej
data dodania wpisu: 30-03-2020 r.
KORONAWIRUS – stan wyjątkowy na&n...

Wprowadzony na Węgrzech z dniem 18 marca 2020 roku stan wyjątkowy będzie miał znaczący wpływ na życie codzienne, jak również na realia gospodarcze. Restrykcyjne środki os ...
więcej
data dodania wpisu: 24-03-2020 r.
KORONAWIRUS – PRZESTÓJ 82/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców PRZESTÓJ W PRACY Przestój w pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Przedstawiamy kolejny pr ...
więcej
data dodania wpisu: 19-03-2020 r.
KORONAWIRUS – FUNDUSZ GŚP 81/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców FUNDUSZ GŚP W związku z pandemią koronawirusa, możliwe jest złożenie przez pracowników wniosku do Funduszu Gwarantowanyc ...
więcej
data dodania wpisu: 17-03-2020 r.
KORONAWIRUS – ZUS 80/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców ZUS W związku z pandemią koronawirusa, zwracamy Państwa uwagę na szereg regulacji umożliwiających i ułatwiających zarz ...
więcej
data dodania wpisu: 16-03-2020 r.
KORONAWIRUS – PRACA 79/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców PRACA Wobec pandemii koronawirusa, zwracamy Państwa uwagę na szereg regulacji, które mogą mieć zastosowanie w powstałej sytuacji, w ...
więcej
data dodania wpisu: 16-03-2020 r.
KORONAWIRUS – SPECUSTAWA 78/2020

W związku z epidemią koronawirusa, w dniu 7 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i&n ...
więcej
data dodania wpisu: 05-02-2020 r.
USTAWA KAGAŃCOWA – WYBRANE PRZEPI...

USTAWAz dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W dniu 4 lutego ...
więcej
data dodania wpisu: 27-01-2020 r.
UCHWAŁA SN z dnia 23 stycznia 2020...

Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Dotychczasowy przebieg wyda ...
więcej
data dodania wpisu: 27-01-2020 r.
UCHWAŁA SN Z DNIA 23 STYCZNIA 2020...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku, w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (pełny tekst sentencji Uchwały) Z ...
więcej
data dodania wpisu: 16-12-2019 r.
DOPŁATY DO AUT ELEKTRYCZNYCH I&nbs...

DOPŁATY DO AUT ELEKTRYCZNYCH I WODOROWYCH.NIEKONSEKWENTNY SYSTEM WSPARCIA. 28 listopada 2019 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochod ...
więcej
data dodania wpisu: 12-12-2019 r.
Przyjęcie Świąteczne Polsko-Hiszpańs...

Mec. Andrzej Mikulski, jak co roku, uczestniczył w Przyjęciu Świątecznym Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, które odbyło się 10. grudnia 2019 roku w Hotelu Polonia Palace w  ...
więcej
data dodania wpisu: 19-11-2019 r.
PRZYWRÓCENIE PRACOWNIKA NA KOSZT I...

Sąd pierwszej instancji może nakazać dalsze zatrudnianie pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zakres zmian W wyniku wejścia w życie w dniu 7 listop ...
więcej
data dodania wpisu: 12-11-2019 r.
Cracow Speed Business Meeting i Int...

30. października 2019 roku wzięliśmy udział w kolejnej edycji Speed Business Meeting, który tym razem miał miejsce w Krakowskim Parku Technologicznym. Wydarzenie powstało dzięki ...
więcej
data dodania wpisu: 16-10-2019 r.
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYW...

PRZEDSIĘBIORCO WPISZ SIĘ DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH– masz czas tylko do 13 kwietnia 2020 roku. 13 października 2019 roku weszły w życie przepis ...
więcej
data dodania wpisu: 21-09-2019 r.
ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT W SPRAWACH...

W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co do zasa ...
więcej
data dodania wpisu: 02-08-2019 r.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBIS...

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH CZYLIPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PO NOWELIZACJI K.P. – CZĘŚĆ DRUGA W drugiej części newslettera poświęconego znowelizo ...
więcej
data dodania wpisu: 24-07-2019 r.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBIS...

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH CZYLIPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PO NOWELIZACJI K.P. Kontynuujemy wątek ochrony prywatności i dóbr osobistych pracownika, który ...
więcej
data dodania wpisu: 17-07-2019 r.
PRACA – MOBBING CZY DYSKRYMIN...

PRACA – MOBBING CZY DYSKRYMINACJA. Pracodawco, rozróżniaj mobbing od dyskryminacji. Definicje wprowadza Kodeks pracy.Uchroni to Ciebie i Twoją firmę przed odszkodowa ...
więcej
data dodania wpisu: 17-06-2019 r.
DOKUMNET W JĘZYKU OBCY JAKO DOWÓD...

DOKUMENT W JĘZYKU OBCYM JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Powracamy z zagadnieniem dotyczącym dowodów – znaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, obowiązku ...
więcej
data dodania wpisu: 06-06-2019 r.
FORUM POLSKA – WĘGRY

POWOŁANIE POLSKO – WĘGIERSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W dniach 18-19 maja 2019 roku Stary Sącz stał się miejscem debaty o relacjach polsko – węgierskich i wspólnych intere ...
więcej
data dodania wpisu: 09-04-2019 r.
Krótsze terminy ubiegania się o z...

...
więcej
data dodania wpisu: 03-04-2019 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 65/2019

ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI. NOWE ZASADY! NOWE TERMINY! Prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w obliczu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Problematyk ...
więcej
data dodania wpisu: 11-03-2019 r.
Chambers and Partners 2019 – kance...

Szanowni Państwo,   Miło nam poinformować Państwa, iż kancelaria Mikulski i Wspólnicy została w 2019 roku, po raz kolejny wyróżniona w międzynarodowym rankingu prawnikó ...
więcej
data dodania wpisu: 06-03-2019 r.
ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWY...

Przedstawiamy drugą cześć Newslettera na temat zmian w Kodeksie spółek handlowych, które weszły w życie 1 marca 2019 roku. Zmiany w spółkach kapitałowych c.d.: Rezygnacj ...
więcej
data dodania wpisu: 26-02-2019 r.
ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWY...

Przedstawiamy przegląd zmian Kodeksu spółek handlowych, wchodzących w życie 1 marca 2019 roku, które mogą okazać się przydatne w prowadzeniu działalności. Zmiany są częścią us ...
więcej
data dodania wpisu: 11-02-2019 r.
DOING BUSINESS IN NORWAY – PRZEWOD...

Doing Business in Norway Z przyjemnością udostępniamy Państwu, do pobrania przewodnik Doing Business in Norway, przygotowany przez Advokatfirmaet Grette AS, norweską kancelarię z& ...
więcej
data dodania wpisu: 07-02-2019 r.
POLSKIE FIRMY TRANSPORTOWE A NIEMIE...

Praktyczne konsekwencje stosowania MiLoG dla polskich przedsiębiorców transportowych Obecnie polskie firmy transportowe są obowiązane do przestrzegania zapisów MiLoG w przypadku większ ...
więcej
data dodania wpisu: 04-02-2019 r.
Wypadek narciarski w Austrii lub we...

Odszkodowanie za wypadek narciarski w Austrii lub we Włoszech Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi na nartach, w Austrii lub we Włoszech, warto sprawdzić, czy możli ...
więcej
data dodania wpisu: 31-01-2019 r.
POLSKIE FIRMY TRANSPORTOWE A NIEMIE...

Polskie firmy transportowe a problem niemieckiej ustawy o płacy minimalnej Bardzo rzadko zdarza się, aby ustawa wprowadzana przez jedno z państw członkowskich UE wywoływała t ...
więcej
data dodania wpisu: 28-12-2018 r.
O WYKŁADZIE MEC. MIKULSKIEGO DLA M...

O wykładzie Mecenasa Andrzeja Mikulskiego dla młodych prawników z Niemiec można przeczytać w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (październik ...
więcej
data dodania wpisu: 23-12-2018 r.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt i nadchodzącego 2019 Roku! ...
więcej
data dodania wpisu: 17-10-2018 r.
NOWE ZASADY I TERMINY PRZEDAWNIENIA...

Przedstawiamy drugą część newslettera poświęconego nowym zasadom i terminom przedawniania się roszczeń. Nowy termin dla roszczeń stwierdzonych sądownie Zgodnie z nowym brzmieniem a ...
więcej
data dodania wpisu: 03-10-2018 r.
NOWE ZASADY I TERMINY PRZEDAWNIENIA...

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń. Nowe terminy przedawnienia roszczenia. Do tej pory roszczenia – co do zasady &# ...
więcej
data dodania wpisu: 30-08-2018 r.
AIRCOMPENSATION – PARTNEREM KARTY...

Od 1 sierpnia br. Aircompensation Odszkodowania za lot / Prawa pasażera – podmiot nad którym kancelaria sprawuje opiekę prawną, zaprasza posiadaczy Karty Krakowskiej ...
więcej
data dodania wpisu: 06-08-2018 r.
Ryanair – odwołane loty 10 sierpn...

Niedawno pisaliśmy, iż Ryanair odwołał kilkaset lotów, które miały odbyć się 25 i 26 lipca, w tym kilkanaście lotów z Polski. Niestety to nie koniec kłopotów tego prz ...
więcej
data dodania wpisu: 20-07-2018 r.
Ryanair – odszkodowanie za od...

Linie lotnicze Ryanair odwołały kilkaset lotów, które miały odbyć się 25 i 26 lipca. Wśród nich są loty z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Powodem odwołań są straj ...
więcej
data dodania wpisu: 05-07-2018 r.
CO ZROBIĆ, BY UZYSKAĆ ODSZKODOWAN...

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?   Kontakt z przewoźnikiem najlepiej rozpocząć, składając reklamację do linii lotniczych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem p ...
więcej
data dodania wpisu: 27-06-2018 r.
OD 1 LIPCA 2018 R. NOWE OBOWIĄZKI...

W Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł autorstwa mecenas Katarzyny Kocik, na temat nowych obowiązków dla biur podróży, po 1 lipca br., to jest po wejściu w  ...
więcej
data dodania wpisu: 14-06-2018 r.
Na kolacji dla Prezesów i Dyr...

Mecenas Andrzej Mikulski z kancelarii Mikulski i Wspólnicy uczestniczył w „Kolacji dla Prezesów i Dyrektorów” zorganizowanej w restauracji Albertina w Krakowie  przez  Pol ...
więcej
data dodania wpisu: 14-06-2018 r.
Polsko-Węgierski biznesmikser z ud...

W dniu 13 czerwca 2018 r.  w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie odbyło się  spotkanie  biznesowe Polsko-Węgierski biznesmikser.  Goście zostali powitani przez konsul generalną Węgi ...
więcej
data dodania wpisu: 11-06-2018 r.
KIEDY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA...

Kiedy można domagać się odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?   Przepisy unijne wprowadzają jednolite zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych. Możliwość ubiegania s ...
więcej
data dodania wpisu: 22-05-2018 r.
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA SAMOLO...

Jakie są prawa i obowiązki pasażerów, gdy w podróż wybieramy się samolotem?   Zbliżają się wakacje, większość z Państwa planuje lub już zaplanowała wypoczynek. ...
więcej
data dodania wpisu: 02-05-2018 r.
Czy strajk legalny, czy nieleg...

Czy strajk legalny, czy nielegalny, odszkodowanie za utracony lot jest należne.   Według prezesa LOT, zapowiadany przez związki zawodowe na długi weekend majowy straj ...
więcej
data dodania wpisu: 30-04-2018 r.
Business Centre Club pisze o sukces...

Business Centre Club, z którym kancelaria Mikulski i Wspólnicy od lat współpracuje umieściła na swojej stronie internetowej informację o sukcesach Kancelarii. &nbs ...
więcej
data dodania wpisu: 18-04-2018 r.
Wyróżnienie przez Chambers Europe...

Szanowni Państwo Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż kancelaria Mikulski i Wspólnicy została w 2018 roku doceniona przed dwa najbardziej prestiżowe, międzynarodo ...
więcej
data dodania wpisu: 10-04-2018 r.
Mikulski i Wspólnicy o odszko...

10 kwietnia br. w Gazecie Giełdy i Inwestorów PARKIET ukazał się artykuł autorstwa mecenasa Andrzeja Mikulskiego oraz mecenas Anny Dziuby – z kancelarii Mikulski i ...
więcej
data dodania wpisu: 10-04-2018 r.
Przedsiębiorco pamiętaj o wdroże...

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzą w życie już 25 maja 2018 r. Warto rzetelnie przygotować firmę na te zmiany, gdyż za nieprzestrzeganie RODO groż ...
więcej
data dodania wpisu: 29-03-2018 r.
ŻYCZENIA POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYC...

Wesołego Alleluja! Happy Easter! Frohe Ostern! Buona Pasqua! ...
więcej
data dodania wpisu: 21-03-2018 r.
Odszkodowanie za opóźniony lub od...

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot  – profesjonalne wsparcie   Eksperci kancelarii wspierają pasażerów linii lotniczych w uzyskiwaniu odszkodowań za opóźni ...
więcej
data dodania wpisu: 14-03-2018 r.
RODO – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 54/2...

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO)  jak przygotować przedsiębiorstwo do zmian, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku. Najistotniejsze dla przedsiębiorców ...
więcej
data dodania wpisu: 22-12-2017 r.
Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt i Nowego Roku!   ...
więcej
data dodania wpisu: 14-12-2017 r.
STARANNOŚĆ ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I&n...

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2017 r. I CSK 220/17 Wzorzec należytej staranności. Każdy rodzaj aktywnośći zawodowej ma swój poziom wymaganej staranności, bu ...
więcej
data dodania wpisu: 05-12-2017 r.
PRAWO CYWILNE: ODSTĄPIENIE OD UMOW...

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 października 2017 r. VI GC 760/16/12 Odstąpienie od umowy i kary umowne. Postanowie ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
PRAWO CYWILNE: FORMA ELEKTRONICZNA NOWĄ...

Zmiany w prawie:Od 8 września tego roku obowiązuje w prawie cywilnym nowa forma czynności prawnych – forma elektroniczna. Od tego momentu ustawodawca zdążył jednakże z ...
więcej
data dodania wpisu: 30-05-2017 r.
NOWELIZACJA KPC – ZMIANY W PR...

Zmiany w prawie: Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (dalej:k.p.c.) wprowadziła znaczące zmiany w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Odnoszą się one m. ...
więcej
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Odszkodowania za odwołane loty czy...

Lufthansa wciąż odwołuje loty. Piloci Lufthansy nie ustępują i wznawiają strajk. To już prawie tydzień. Rozczarowanym pasażerom winny przysługiwać odszkodowania – od&nb ...
więcej
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Odszkodowania za odwołany lub spó...

Poranne stacje radiowe podały informację o przedłużeniu strajku pracowników Lufthansy i ograniczeniu lotów z Krakowa i Katowic do Monachium i Frankfurtu o dwa ...
więcej
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Konferencja niemieckojęzycznych adwokat...

Kancelaria Mikulski i Wspólnicy zorganizowała w Krakowie Konferencję Stowarzyszenia Prawników DNJV, które zrzesza przede wszystkim adwokatów z Niemiec i z Krajów Skandy ...
więcej
data dodania wpisu: 15-10-2016 r.
Otwarcie biura Węgierskiego Narodowego...

Od grudnia 2015 r. działa w Krakowie biuro Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego (odpowiednik Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych) z przedstawicielem Panem K ...
więcej
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 47/2...

Zmiany w prawie: We wrześniu tego roku zostały wprowadzone przepisy, które  przewidują możliwość wnoszenia pism procesowych do sądu w formie elektronicznej za pośred ...
więcej
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 46/2...

Zmiany w prawie: Od dnia 16 sierpnia 2016 r. będzie możliwe zaciągniecie kredytu na zakup nieruchomości rolnej, ustanawiając na nieruchomości hipotekę przekraczającą jej w ...
więcej
data dodania wpisu: 03-08-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 45/2...

Zmiany w prawie:   Od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono w stosunku do dużych przedsiębiorców tzw. „Jednolity Plik Kontrolny”. „Jednolity Plik Kontrolny” ...
więcej
data dodania wpisu: 22-07-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 44/2...

Zmiany w prawie:   W dniu 15 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające tzw. „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”. Celem wprowadzenia klauzuli jest prz ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2016 r.
Ranking Chambers Europe 2016

Andrzej Mikulski został kolejny raz rekomendowany w rankingu Chambers Europe 2016 wśród wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów (Poland, Ranked Lawyers, dispute resolu ...
więcej