🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Specjalizacje

Sprawy międzynarodowe - rozwiązywanie sporów w Polsce

Rozwiązywanie sporów jest sztuką, a sam spór – ostatecznością w biznesie. Sztuce tej służy cały wachlarz umiejętności, w tym: znajomość prawa i psychologii, rozpoznanie sytuacji majątkowo – gospodarczej partnera, a w sporze z partnerem zagranicznym wiedza historyczna, uwarunkowania prawno-kulturowe, ewolucja historyczno – prawna obszaru, z którego pochodzi. Na czele z ekonomią – optymalizacją kosztów i czasu trwania sporu. Kształtujemy relacje kontrahentów już na etapie podpisywania umowy, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko przegranej, a gdy dojdzie do sporu, by się odbywał w najwygodniejszym miejscu, w zrozumiałym języku, w oparciu o prawo, które w swych rozwiązaniach jest z góry możliwe do skontrolowania. To jednocześnie elementy planowania i rozwiązywania sporów.

Negocjujemy ugody, prowadzimy mediację, przygotowujemy strategię procesową, uczestniczymy w procesach sądowych i arbitrażowych, na każdym etapie sporu, także w zaawansowanym stadium w postępowaniach apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym, także w sprawach o uchylenie wyroku sądu polubownego. Dotyczy to partnera polskiego i zagranicznego. Zespół rozwiązywania sporów tworzą prawnicy występujący przed sądami polskimi, niemieckimi i austriackimi, pełnomocnicy i arbitrzy w sprawach arbitrażowych, mediatorzy oraz nasi partnerzy zagraniczni. Ich praca była wielokrotnie nagradzana poprzez wyróżnienia w rankingach INTL Legal Awards, Chambers Europe i Chambers Global, Forbs, w kategorii rozwiązywania sporów w Polsce i zagranicą – zobacz także rekomendacje.

Ważniejsze spory sądowe i arbitrażowe

Sądowe procesy odszkodowawcze:

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich, w tym przed Sądem Najwyższym
 • polskie i austriackie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych
 • austriackie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków sportowych

Sądowe i arbitrażowe postępowania w sprawach kompletacji dostaw:

 • austriackie i niemieckie holdingi stalowe w sprawach dotyczących dostawy konstrukcji stalowych
 • polskie spółki akcyjne w sprawach dotyczących kompletacji urządzeń
 • wad urządzeń ciśnieniowych
 • wad instalacji oczyszczania odpadów przemysłowych, w tym przed Sądem Najwyższym
 • holenderska spółka stalowa w sprawie o zapłatę za dostawę konstrukcji stalowych
 • polski właściciel lokali wielkopowierzchniowych

Sądowe procesy o korzystanie z nieruchomości:

 • spółdzielnia mieszkaniowa przeciw Gminie w sprawie rozliczeń za bezumowne korzystanie z gruntów
 • hiszpańska grupa inwestycyjna o rozliczenie zaliczek na poczet nabycia i rekultywacji gruntu
 • właściciele ulicy Bytomskiej w Krakowie w sprawach o odszkodowanie za korzystanie z ulicy prywatnej i nadbudowę
 • Uczelnia z Warszawy o odszkodowanie za korzystanie z pomieszczeń pałacu pod transformator
 • developer w sprawie odszkodowania za zwłokę w wydaniu pozwolenia na użytkowanie
 • spółdzielnia mieszkaniową w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

Sprawy dotyczące spółek, akcjonariuszy, wspólników, członków zarządu:

 • wspólnicy w sprawie wypłaty dywidendy
 • wspólnicy w sprawie rozliczenia wartości przedsiębiorstwa spółki
 • wspólnicy w sprawie umorzenia udziałów i usunięcia ze spółki
 • członkowie zarządów w sprawie o odszkodowanie za niezgłoszenie upadłości,
 • członkowie zarządów w sprawie uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników
 • członkowie zarządu w sprawie o wpis do rejestru handlowego, skutków uchwał zarządu, zwołania posiedzenia zarządu
 • akcjonariusze w sprawie wydania akcji
 • akcjonariusze w sprawie odszkodowania za umorzenie akcji
 • wspólnicy w sprawach dotyczących ich solidarnej i subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed i po przekształceniu działalności gospodarczej
 • wierzyciele w sprawie odpowiedzialności spółki powstałej przez podział skutkiem wydzielenia za zobowiązania powstałe przed przekształceniem spółki

Sprawy dotyczące opłat półkowych i sprzedaży do sklepów wielkopowierzchniowych:

 • dostawcy wyrobów metalowych o zwrot opłat półkowych
 • producent wyrobów warzywnych o zwrot opłat półkowych
 • dystrybutor wyrobów nabiałowych o zwrot opłat półkowych i zaniżanie wynagrodzenia skutkiem stosowania centrów dostaw i opłat za systemy elektroniczne
 • producent zabawek o zwrot opłat półkowych i odszkodowanie za przyjęcie towaru po sezonie sprzedaży

Sądowe i arbitrażowe procesy budowlane:

 • syndyk amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w sprawie budowy hotelu Holiday Inn, w tym trzykrotnie przed Sądem Najwyższym
 • polskie spółki developerskie w sprawach dotyczących wad obiektów budowlanych, wad instalacji oczyszczania, wad ocieplenia budynków mieszkalnych, zalania budowy wodami gruntowymi, kar umownych za niewykonanie lub za wadliwe wykonanie robót, w tym przed Sądem Najwyższym
 • podwykonawcy w sporach z generalnymi wykonawcami o zapłatę za roboty budowlane
 • polskie konsorcja budowlane w sprawach dotyczących rozliczeń zakresu robót w sporach ze Skarbem Państwa dotyczących niedoszacowania wartości inwestycji w przetargach publicznych, zmian wartości robót skutkiem wzrostu światowych cen materiałów budowlanych, kosztów dodatkowych skutkiem zmiany harmonogramu robót, rozliczania kosztów skutkiem przesunięcia terminu wykonania robót, stosowania ogólnych warunków umownych FIDIC
 • uczestnicy konsorcjum w sporach przeciwko inwestorowi i między sobą, o wynagrodzenie za wykonanie inwestycji drogowej
 • developer przeciwko Wspólnotom Mieszkaniowym o rozliczanie kosztów utrzymania powierzchni wspólnych
 • Wspólnota Mieszkaniowa o usunięcie wad obiektów p-ko developerowi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa o rozliczenie inwestycji wspólnej między spółdzielniami mieszkaniowymi

Sprawy sądowe i administracyjne o odzyskanie nieruchomości:

 • polscy współwłaściciele prywatnej ulicy Bytomskiej w Krakowie o rozliczenie jej wartości skutkiem wywłaszczenia
 • żydowscy/niemieccy właściciele willi w Gliwicach jako mienia porzuconego skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie
 • amerykańscy właściciele kamienicy w Gliwicach przejętej przez III Rzeszę skutkiem stosowania Dekretów Norymberskich
 • spółdzielnia mieszkaniowa w sprawach o nabycie użytkowania wieczystego i rozliczenie korzystania z gruntów i budynków

Spory dotyczące korzystania z patentów, wynalazków, praw autorskich, ochrony dóbr osobistych, IT:

 • przedsiębiorstwo-współwłaściciel patentów w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym o wydanie korzyści za stosowanie wynalazków, wartość spraw po 9 mln zł
 • twórcy patentów w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom o zapłatę wynagrodzenia za wdrożenie wynalazków w przemyśle energetycznym, w przemyśle oczyszczania ścieków, w przemyśle spalania odpadów, wartość spraw do 50 mln zł
 • spadkobiercy autorskich praw majątkowych utworów literackich, utworów plastycznych, w stosunkach z wydawcami polskimi, niemieckimi i hiszpańskimi, o zapłatę odszkodowań za wydanie lub adaptację bez zgody autora lub spadkobierców
 • ochrona przedsiębiorstwa IT w sprawach dotyczących naruszenia dobrego imienia firmy przez pomówienie o nieuczciwe praktyki reklamowe, dotyczących stosowania wzorców umownych i klauzul niedozwolonych
 • architekci – autorzy projektów architektonicznych w sprawie o prawa do korzystania z osobistych i majątkowych praw autorskich, w sporze z pracodawcą
 • ochrona interesów osoby pozwanej o naruszenie dóbr osobistych przez pomówienie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Windykacja

Wierzycielom – indywidualnym i przedsiębiorcom – pomagamy w odzyskaniu należności w Polsce i za granicą zwłaszcza w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech.

Przygotowujemy strategię dochodzenia należności, z wykorzystaniem drogi pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej. Optymalizujemy koszty dochodzenia należności. Badamy, czy rozwiązanie problemu zadłużenia jest możliwe w drodze pozasądowej i czy jest możliwe elastyczne harmonizowanie Państwa oczekiwań i zdolności płatniczych dłużnika – z korzyścią dla Państwa przyszłej współpracy. Sprawdzamy, jaki jest stan dokumentacji egzekwowanej transakcji. Czy może być dochodzona w trybie sądowym czy arbitrażowym. Sprawdzamy treść klauzul umownych i ich skuteczność. Czy mają zastosowanie ogólne warunki umów, czy umowy ramowe. W przypadku należności dochodzonych od podmiotu zagranicznego, oceniamy opłacalność dochodzenia i egzekwowania należności w Polsce lub zagranicą, z wykorzystaniem prawa Unii Europejskiej i odpowiednich konwencji międzynarodowych. Sprawdzamy, czy możliwe jest dochodzenie należności w Polsce a jej egzekwowanie za granicą, czy tylko w Polsce. Tym zagadnieniom poświęciliśmy liczne artykuły i wypowiedzi na konferencjach w Polsce i za granicą – zobacz także rekomendacje. Wykorzystujemy ponad 20 lat doświadczeń w codziennej współpracy przede wszystkim z austriackimi i niemieckimi instytucjami finansowymi oraz finance management, zarządzającymi wierzytelnościami swoich klientów lub partnerów. Wykorzystujemy ponad 10 – letnią codzienną współpracę z hiszpańskimi firmami ubezpieczeniowymi, które chroniły polisami ubezpieczeniowymi hiszpańskich eksporterów towarów do Polski.

Ważniejsze postępowania windykacyjne:

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich
 • polskie i austriackie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych
 • austriackie kliniki w sprawach dotyczących zwrotu kosztów leczenia
 • austriackie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków sportowych
 • niemieckie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami przedsiębiorstw tekstylnych i wierzytelnościami nabywanymi na rynku niemieckim
 • austriackie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami nabytymi na rynku

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków