🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Legalizacja pobytu w Polsce

Oferujemy usługi prawne dla klientów zagranicznych, którzy planują zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie legalizacji różnych form pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym tymczasowego pobytu (zezwolenia na pobyt czasowy), stałego pobytu (zezwolenia na pobyt stały), a także karty rezydenta Unii Europejskiej. Wspieramy klientów na każdym etapie procesu, od składania wniosków po uzyskanie wymaganego statusu.

 

 • Tymczasowy pobyt (zezwolenie na pobyt czasowy): dla osób planujących pobyt w Polsce na ograniczony czas – dla studentów, pracowników, badaczy lub osób dążących do rodzinnej reunifikacji.
 • Stały pobyt (zezwolenie na pobyt stały): na potrzeby długoterminowego pobytu i  dla osób o polskich korzeniach lub cudzoziemców długotrwale przebywających w Polsce. Status otwiera drogę do uzyskania polskiego obywatelstwa.

 

Zapewniamy profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach, od konsultacji i przygotowania dokumentacji, przez reprezentowanie interesów w organach administracji państwowej, po wsparcie po uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Naszym celem jest ułatwienie procesu legalizacji cudzoziemców w Polsce, czyniąc go jak najbardziej zrozumiałym i dostępnym dla klientów.

Czasowe zezwolenie na pobyt (czasowy pobyt) w Polsce może być udzielone w następujących przypadkach:

Okres ważności czasowego zezwolenia na pobyt w Polsce jest zmienny i zależy od konkretnych okoliczności. Maksymalny czas, na jaki może zostać udzielone zezwolenie, wynosi trzy lata. Jednak często zezwolenie wydawane jest na krótszy okres, w zależności od długości udokumentowanego celu pobytu. Na przykład, jeśli do zakończenia studiów pozostały dwa lata, zezwolenie najprawdopodobniej zostanie udzielone na ten okres. Jeśli pracodawca planuje zatrudnienie na trzy lata, zezwolenie również może zostać udzielone na ten czas.

Zezwolenie na czasowy pobyt jest wydawane lub może być wydane w przypadkach przewidzianych przez Ustawę o cudzoziemcach na potrzeby:

 • wykonywania pracy;
 • pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • pracy w ramach transferu wewnątrzfirmowego;
 • korzystania z długoterminowej mobilności kierownika, specjalisty lub stażysty w ramach transferu wewnątrzfirmowego;
 • wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez zagranicznego pracodawcę na terytorium Polski;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • studiowania na uczelni wyższej;
 • prowadzenia badań naukowych;
 • długoterminowej mobilności badacza;
 • stażystów;
 • wolontariuszy;
 • członków rodzin obywateli polskich i członków rodzin cudzoziemców, a także dla długoterminowej mobilności członków rodzin badaczy;
 • ofiar handlu ludźmi;
 • okoliczności wymagającymi krótkotrwałego pobytu;
 • prac sezonowych;
 • i inne.

Stałe zezwolenie na pobyt (stały pobyt) w Polsce może być przyznane w następujących przypadkach:

Dzieci cudzoziemców ze stałym pobytem lub statusem rezydenta długoterminowego UE:

 • Dziecko urodzone po przyznaniu rodzicowi stałego pobytu lub statusu rezydenta długoterminowego UE.
 • Dziecko urodzone w okresie ważności czasowego pobytu przyznanego rodzicowi lub podczas pobytu rodzica w Polsce na podstawie zgody na pobyt humanitarny, zgody na pobyt tolerowany, statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Dzieci obywateli Polski:

 • Dziecko pod opieką rodzicielską obywatela Polski.

Osoby polskiego pochodzenia:

 • Osoby posiadające polskie pochodzenie i zamierzające na stałe zamieszkać w Polsce.

Małżonkowie obywateli Polski:

 • Małżonkowie obywateli Polski, pozostający w związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o stały pobyt i nieprzerwanie mieszkający w Polsce przez co najmniej 2 lata na podstawie czasowego pobytu przyznanego ze względu na małżeństwo z obywatelem Polski, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pobyt humanitarny.

Ofiary handlu ludźmi:

 • Osoby, które doświadczyły handlu ludźmi i mieszkają w Polsce przez określony czas w związku z tym statusem.

Uchodźcy i osoby z ochroną uzupełniającą:

 • Osoby mieszkające w Polsce przez co najmniej 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub pobytu humanitarnego, a także te, które przebywają w kraju przez 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany.

Posiadacze Karty Polaka:

 • Osoby posiadające ważną Kartę Polaka i chcące na stałe osiedlić się w Polsce.

Osoby, które otrzymały azyl w Polsce.

Stałe zezwolenie na pobyt w Polsce jest przyznawane na czas nieokreślony. Oznacza to, że zezwolenie jest wydawane na czas nieograniczony, jednak jego posiadacz musi regularnie odnawiać swoją kartę pobytu.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków