🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Rozwiązywanie sporów w Polsce i sporów transgranicznych: Austria, Niemcy, Węgry, Włochy, Hiszpania

Kształtujemy relacje kontrahentów już na etapie podpisywania umowy, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko przegranej, a gdy dojdzie do sporu, by się odbywał w najwygodniejszym miejscu, w zrozumiałym języku, w oparciu o prawo, które w swych rozwiązaniach jest z góry możliwe do skontrolowania. To jednocześnie elementy planowania i rozwiązywania sporów. Rozwiązywanie sporów jest sztuką, a sam spór – ostatecznością w biznesie. Sztuce tej służy cały wachlarz umiejętności, w tym: znajomość prawa i psychologii, rozpoznanie sytuacji majątkowo – gospodarczej partnera, a w sporze z partnerem zagranicznym wiedza historyczna, uwarunkowania prawno-kulturowe, ewolucja historyczno – prawna obszaru, z którego pochodzi. Na czele z ekonomią – optymalizacją kosztów i czasu trwania sporu.

Negocjujemy ugody, prowadzimy mediację, przygotowujemy strategię procesową, uczestniczymy w procesach sądowych i arbitrażowych, na każdym etapie sporu, także w zaawansowanym stadium w postępowaniach apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym, także w sprawach o uchylenie wyroku sądu polubownego. Dotyczy to partnera polskiego i zagranicznego. Zespół rozwiązywania sporów tworzą prawnicy występujący przed sądami polskimi, niemieckimi i austriackimi, pełnomocnicy i arbitrzy w sprawach arbitrażowych, mediatorzy oraz nasi partnerzy zagraniczni. Ich praca była wielokrotnie nagradzana poprzez wyróżnienia w rankingach INTL Legal Awards, Chambers Europe i Chambers Global, Forbs, w kategorii rozwiązywania sporów w Polsce i zagranicą – zobacz także rekomendacje.

Pomożemy w rozstrzygnięciu Państwa problemów.

Ważniejsze spory sądowe i arbitrażowe

Sądowe procesy odszkodowawcze:

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich, w tym przed Sądem Najwyższym;
 • polskie i austriackie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych;
 • austriackie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków sportowych.

Sądowe i arbitrażowe postępowania w sprawach kompletacji dostaw:

 • austriackie i niemieckie holdingi stalowe w sprawach dotyczących dostawy konstrukcji stalowych;
 • polskie spółki akcyjne w sprawach dotyczących kompletacji urządzeń;
 • wad urządzeń ciśnieniowych;
 • wad instalacji oczyszczania odpadów przemysłowych, w tym przed Sądem Najwyższym;
 • holenderska spółka stalowa w sprawie o zapłatę za dostawę konstrukcji stalowych;
 • polski właściciel lokali wielkopowierzchniowych.

Sądowe procesy o korzystanie z nieruchomości:

 • spółdzielnia mieszkaniowa przeciw Gminie w sprawie rozliczeń za bezumowne korzystanie z gruntów;
 • hiszpańska grupa inwestycyjna o rozliczenie zaliczek na poczet nabycia i rekultywacji gruntu;
 • właściciele ulicy Bytomskiej w Krakowie w sprawach o odszkodowanie za korzystanie z ulicy prywatnej i nadbudowę;
 • uczelnia z Warszawy o odszkodowanie za korzystanie z pomieszczeń pałacu pod transformator;
 • developer w sprawie odszkodowania za zwłokę w wydaniu pozwolenia na użytkowanie;
 • spółdzielnia mieszkaniowa w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Sprawy dotyczące spółek, akcjonariuszy, wspólników, członków zarządu:

 • wspólnicy w sprawie wypłaty dywidendy;
 • wspólnicy w sprawie rozliczenia wartości przedsiębiorstwa spółki;
 • wspólnicy w sprawie umorzenia udziałów i usunięcia ze spółki;
 • członkowie zarządów w sprawie o odszkodowanie za niezgłoszenie upadłości;
 • członkowie zarządów w sprawie uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników;
 • członkowie zarządu w sprawie o wpis do rejestru handlowego, skutków uchwał zarządu, zwołania posiedzenia zarządu;
 • akcjonariusze w sprawie wydania akcji;
 • akcjonariusze w sprawie odszkodowania za umorzenie akcji;
 • wspólnicy w sprawach dotyczących ich solidarnej i subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed i po przekształceniu działalności gospodarczej;
 • wierzyciele w sprawie odpowiedzialności spółki powstałej przez podział skutkiem wydzielenia za zobowiązania powstałe przed przekształceniem spółki.

Sprawy dotyczące opłat półkowych i sprzedaży do sklepów wielkopowierzchniowych:

 • dostawcy wyrobów metalowych o zwrot opłat półkowych;
 • producent wyrobów warzywnych o zwrot opłat półkowych;
 • dystrybutor wyrobów nabiałowych o zwrot opłat półkowych i zaniżanie wynagrodzenia skutkiem stosowania centrów dostaw i opłat za systemy elektroniczne;
 • producent zabawek o zwrot opłat półkowych i odszkodowanie za przyjęcie towaru po sezonie sprzedaży.

Sądowe i arbitrażowe procesy budowlane:

 • syndyk amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w sprawie budowy hotelu Holiday Inn, w tym trzykrotnie przed Sądem Najwyższym;
 • polskie spółki developerskie w sprawach dotyczących wad obiektów budowlanych, wad instalacji oczyszczania, wad ocieplenia budynków mieszkalnych, zalania budowy wodami gruntowymi, kar umownych za niewykonanie lub za wadliwe wykonanie robót, w tym przed Sądem Najwyższym;
 • podwykonawcy w sporach z generalnymi wykonawcami o zapłatę za roboty budowlane;
 • polskie konsorcja budowlane w sprawach dotyczących rozliczeń zakresu robót w sporach ze Skarbem Państwa dotyczących niedoszacowania wartości inwestycji w przetargach publicznych, zmian wartości robót skutkiem wzrostu światowych cen materiałów budowlanych, kosztów dodatkowych skutkiem zmiany harmonogramu robót, rozliczania kosztów skutkiem przesunięcia terminu wykonania robót, stosowania ogólnych warunków umownych FIDIC;
 • uczestnicy konsorcjum w sporach przeciwko inwestorowi i między sobą, o wynagrodzenie za wykonanie inwestycji drogowej;
 • developer przeciwko Wspólnotom Mieszkaniowym o rozliczanie kosztów utrzymania powierzchni wspólnych;
 • Wspólnota Mieszkaniowa o usunięcie wad obiektów p-ko developerowi;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa o rozliczenie inwestycji wspólnej między spółdzielniami mieszkaniowymi.

Sprawy sądowe i administracyjne o odzyskanie nieruchomości:

 • polscy współwłaściciele prywatnej ulicy Bytomskiej w Krakowie o rozliczenie jej wartości skutkiem wywłaszczenia;
 • żydowscy/niemieccy właściciele willi w Gliwicach jako mienia porzuconego skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie;
 • amerykańscy właściciele kamienicy w Gliwicach przejętej przez III Rzeszę skutkiem stosowania Dekretów Norymberskich;
 • spółdzielnia mieszkaniowa w sprawach o nabycie użytkowania wieczystego i rozliczenie korzystania z gruntów i budynków.

Spory dotyczące korzystania z patentów, wynalazków, praw autorskich, ochrony dóbr osobistych, IT:

 • przedsiębiorstwo-współwłaściciel patentów w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym o wydanie korzyści za stosowanie wynalazków, wartość spraw po 9 mln zł;
 • twórcy patentów w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom o zapłatę wynagrodzenia za wdrożenie wynalazków w przemyśle energetycznym, w przemyśle oczyszczania ścieków, w przemyśle spalania odpadów, wartość spraw do 50 mln zł;
 • spadkobiercy autorskich praw majątkowych utworów literackich, utworów plastycznych, w stosunkach z wydawcami polskimi, niemieckimi i hiszpańskimi, o zapłatę odszkodowań za wydanie lub adaptację bez zgody autora lub spadkobierców;
 • ochrona przedsiębiorstwa IT w sprawach dotyczących naruszenia dobrego imienia firmy przez pomówienie o nieuczciwe praktyki reklamowe, dotyczących stosowania wzorców umownych i klauzul niedozwolonych;
 • architekci – autorzy projektów architektonicznych w sprawie o prawa do korzystania z osobistych i majątkowych praw autorskich, w sporze z pracodawcą;
 • ochrona interesów osoby pozwanej o naruszenie dóbr osobistych przez pomówienie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków