Rozwiązywanie sporów w Polsce. Windykacja: Polska, Austria, Niemcy, Węgry, Włochy, Hiszpania

Rozwiązywanie sporów

 

Rozwiązywanie sporów jest sztuką, a sam spór – ostatecznością w biznesie.

Sztuce tej służy cały wachlarz umiejętności, w tym: znajomość prawa i psychologii, rozpoznanie sytuacji majątkowo – gospodarczej partnera, a w sporze z partnerem zagranicznym wiedza historyczna, uwarunkowania prawno-kulturowe, ewolucja historyczno – prawna obszaru, z którego pochodzi.
Na czele z ekonomią – optymalizacją kosztów i czasu trwania sporu.


Kształtujemy relacje kontrahentów już na etapie podpisywania umowy, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko przegranej, a gdy dojdzie do sporu, by się odbywał w najwygodniejszym miejscu, w zrozumiałym języku, w oparciu o prawo, które w swych rozwiązaniach jest z góry możliwe do skontrolowania. To jednocześnie elementy planowania i rozwiązywania sporów.


Negocjujemy ugody, prowadzimy mediację, przygotowujemy strategię procesową, uczestniczymy w procesach sądowych i arbitrażowych, na każdym etapie sporu, także w zaawansowanym stadium w postępowaniach apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym, także w sprawach  o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Dotyczy to partnera polskiego i zagranicznego.


Zespół rozwiązywania sporów tworzą prawnicy  występujący przed sądami polskimi, niemieckimi i austriackimi, pełnomocnicy
i arbitrzy w sprawach arbitrażowych, mediatorzy oraz nasi partnerzy zagraniczni.


Ich praca była wielokrotnie nagradzana poprzez wyróżnienia w rankingach INTL Legal Awards, Chambers Europe i Chambers Global, Forbs, w kategorii rozwiązywania sporów w Polsce i zagranicą – zobacz także rekomendacje.


Ważniejsze spory sądowe i arbitrażowe:

sądowe procesy odszkodowawcze

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich, w tym przed Sądem Najwyższym
 • polskie i austriackie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych
 • austriackie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków sportowych

sądowe i arbitrażowe procesy budowlane

 • syndyk amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w sprawie budowy hotelu Holiday Inn, w tym trzykrotnie przed Sądem Najwyższym
 • polskie spółki developerskie w sprawach dotyczących wad obiektów budowlanych, wad instalacji oczyszczania, wad ocieplenia budynków mieszkalnych, zalania budowy wodami gruntowymi, kar umownych za niewykonanie lub za wadliwe wykonanie robót, w tym przed Sądem Najwyższym
 • podwykonawcy w sporach z generalnymi wykonawcami o zapłatę za roboty budowlane
 • polskie konsorcja budowlane w sprawach dotyczących rozliczeń zakresu robót w sporach ze Skarbem Państwa dotyczących niedoszacowania wartości inwestycji w przetargach publicznych, zmian wartości robót skutkiem wzrostu światowych cen materiałów budowlanych, kosztów dodatkowych skutkiem zmiany harmonogramu robót, rozliczania kosztów skutkiem przesunięcia terminu wykonania robót, stosowania ogólnych warunków umownych FIDIC
 • uczestnicy konsorcjum w sporach przeciwko inwestorowi i między sobą, o wynagrodzenie za wykonanie inwestycji drogowej
 • developer przeciwko Wspólnotom Mieszkaniowym o rozliczanie kosztów utrzymania powierzchni wspólnych
 • Wspólnota Mieszkaniowa o usunięcie wad obiektów p-ko developerowi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa o rozliczenie inwestycji wspólnej między spółdzielniami mieszkaniowymi

sądowe i arbitrażowe postępowania w sprawach kompletacji dostaw

 • austriackie i niemieckie holdingi stalowe w sprawach dotyczących dostawy konstrukcji stalowych
 • polskie spółki akcyjne w sprawach dotyczących kompletacji urządzeń
 • wad urządzeń ciśnieniowych
 • wad instalacji oczyszczania odpadów przemysłowych, w tym przed Sądem Najwyższym
 • holenderska spółka stalowa w sprawie o zapłatę za dostawę konstrukcji stalowych
 • polski właściciel lokali wielkopowierzchniowych

sądowe procesy o korzystanie z nieruchomości


sprawy sądowe i administracyjne o odzyskanie nieruchomości


sprawy dotyczące spółek, akcjonariuszy, wspólników, członków zarządu

 • wspólnicy w sprawie wypłaty  dywidendy
 • wspólnicy w sprawie rozliczenia wartości przedsiębiorstwa spółki
 • wspólnicy w sprawie umorzenia udziałów i usunięcia ze spółki
 • członkowie zarządów w sprawie o odszkodowanie za niezgłoszenie upadłości,
 • członkowie zarządów w sprawie uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników
 • członkowie zarządu w sprawie o wpis do rejestru handlowego, skutków uchwał zarządu, zwołania posiedzenia zarządu
 • akcjonariusze w sprawie wydania akcji
 • akcjonariusze w sprawie odszkodowania za umorzenie akcji
 • wspólnicy w sprawach dotyczących ich solidarnej i subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed i po przekształceniu działalności gospodarczej
 • wierzyciele w sprawie odpowiedzialności spółki powstałej przez podział skutkiem wydzielenia za zobowiązania powstałe przed przekształceniem spółki

sprawy dotyczące opłat półkowych i sprzedaży do sklepów wielkopowierzchniowych

 • dostawcy wyrobów metalowych o zwrot opłat półkowych
 • producent wyrobów warzywnych o zwrot opłat półkowych
 • dystrybutor wyrobów nabiałowych o zwrot opłat półkowych i zaniżanie wynagrodzenia skutkiem stosowania centrów dostaw i opłat za systemy elektroniczne
 • producent zabawek o zwrot opłat półkowych i odszkodowanie za przyjęcie towaru po sezonie sprzedaży

spory dotyczące korzystania z patentów, wynalazków, praw autorskich, ochrony dóbr osobistych, IT

 • przedsiębiorstwo-współwłaściciel patentów w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym o wydanie korzyści za stosowanie wynalazków, wartość spraw po 9 mln zł
 • twórcy patentów w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom o zapłatę wynagrodzenia za wdrożenie wynalazków w przemyśle energetycznym, w przemyśle oczyszczania ścieków, w przemyśle spalania odpadów, wartość spraw do 50 mln zł
 • spadkobiercy autorskich praw majątkowych utworów literackich, utworów plastycznych, w stosunkach z wydawcami polskimi, niemieckimi i hiszpańskimi, o zapłatę odszkodowań za wydanie lub  adaptację bez zgody autora lub spadkobierców
 • ochrona przedsiębiorstwa IT w sprawach dotyczących naruszenia dobrego imienia firmy przez pomówienie o nieuczciwe praktyki reklamowe, dotyczących stosowania wzorców umownych i klauzul niedozwolonych
 • architekci – autorzy projektów architektonicznych w sprawie o prawa do korzystania z osobistych i majątkowych praw autorskich, w sporze z pracodawcą
 • ochrona interesów osoby pozwanej o naruszenie dóbr osobistych przez pomówienie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Windykacja

 

Wierzycielom – indywidualnym i przedsiębiorcom – pomagamy w odzyskaniu należności w Polsce i za granicą zwłaszcza w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech.


Przygotowujemy strategię dochodzenia należności, z wykorzystaniem drogi pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej. Optymalizujemy koszty dochodzenia należności.


Badamy, czy rozwiązanie problemu zadłużenia jest możliwe w drodze pozasądowej i czy jest możliwe elastyczne harmonizowanie Państwa oczekiwań i zdolności płatniczych dłużnika – z korzyścią dla Państwa przyszłej współpracy.

Sprawdzamy, jaki jest stan dokumentacji egzekwowanej transakcji. Czy może być dochodzona w trybie sądowym czy arbitrażowym. Sprawdzamy treść klauzul umownych i ich skuteczność. Czy mają zastosowanie ogólne warunki umów, czy umowy ramowe.


W przypadku należności dochodzonych od podmiotu zagranicznego, oceniamy opłacalność dochodzenia i egzekwowania należności w Polsce lub zagranicą, z wykorzystaniem prawa Unii Europejskiej i odpowiednich konwencji międzynarodowych. Sprawdzamy, czy możliwe jest dochodzenie należności w Polsce a jej egzekwowanie za granicą, czy tylko w Polsce.

Tym zagadnieniom poświęciliśmy liczne artykuły i wypowiedzi na konferencjach w Polsce i za granicą – zobacz także rekomendacje


Wykorzystujemy ponad 20 lat doświadczeń w codziennej współpracy przede wszystkim z austriackimi i niemieckimi instytucjami finansowymi oraz finance management, zarządzającymi wierzytelnościami swoich klientów lub partnerów.
Wykorzystujemy  ponad 10 – letnią codzienną współpracę z hiszpańskimi firmami ubezpieczeniowymi, które chroniły polisami ubezpieczeniowymi hiszpańskich eksporterów towarów do Polski.Ważniejsze postępowania windykacyjne:

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich
 • polskie i austriackie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych
 • austriackie kliniki w sprawach dotyczących zwrotu kosztów leczenia
 • austriackie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków sportowych
 • niemieckie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami przedsiębiorstw tekstylnych i wierzytelnościami nabywanymi na rynku niemieckim
 • austriackie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami nabytymi na rynku