🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zamówienia publiczne i administracja publiczna

Zamówienia publiczne, administracja publiczna, przetargi publiczne, kodeks postępowania administracyjnego, RODO dla administracji publicznej.

Zamówienia publiczne

 • pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej w tym SIWZ, istotnych postanowień umowy/wzorów umów;
 • sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentację przed KIO;
 • przygotowanie skarg na rozstrzygnięcie KIO do sądów powszechnych oraz reprezentację w postępowaniu sądowym;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu stosowania i interpretacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Kodeks postępowania administracyjnego:

 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego jednostkom administracji publicznej;
 • przygotowywanie, sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej;
 • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego;
 • zaskarżanie aktów prawa miejscowego;
 • prowadzenie postępowań przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi;
 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowo administracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona zdrowia i prawa pacjentów:

 • rejestracja/przekształcenia podmiotów prowadzących działalność leczniczą;
 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia działalności w sferze usług medycznych;
 • przygotowywanie opinii, stanowisk i pism w zakresie ochrony praw pacjenta.

RODO w administracji publicznej:

 • przeprowadzanie audytów w jednostkach administracji publicznej pod kątem przestrzegania przepisów RODO;
 • opracowywanie i wdrażanie dokumentacji zgodnej z RODO;
 • usługi inspektora ochrony danych osobowych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu RODO;
 • obsługa powdrożeniowa.

Szkolenia dla jednostek administracji publicznej z zakresu m.in.:

 • prawa zamówień publicznych;
 • prawa budowlanego;
 • prawa własności lokali;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • prawa realizacji inwestycji budowlanych;
 • prawa spółdzielczego;
 • ochrony danych osobowych; RODO;
 • kultury, sportu, NGOs, promocji;
 • ochrony zdrowia;
 • kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
  publicznych;
 • finansów publicznych.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków