🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Andrzej Mikulski

Radca prawny

 • radca prawny, mediator, arbiter instytucjonalnych sądów arbitrażowych
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, zwłaszcza w stosunkach dotyczących międzynarodowego i krajowego obrotu gospodarczego, o znacznej wartości, szczególnie w zakresie:

 • wykonywania inwestycji budowlanych, przemysłowych, drogowych i developerskich
 • sprzedaży i dostawy urządzeń przemysłowych i towarów handlowych
 • usuwania wad inwestycji, towarów, urządzeń, w tym powstałych skutkiem transportu
 • korzystania i odzyskiwania nieruchomości – w tym historycznych
 • stosunków korporacyjnych w spółkach
 • przewozu towarów, wypadków sportowych i komunikacyjnych
 • sprawach windykacyjnych i sukcesyjnych
 • odszkodowań i międzynarodowego obrotu handlowego.

Dokonania zawodowe

 • wielokrotnie nagradzany w międzynarodowym rankingu prawników Europe’s Best Lawyers and Law Firms Chambers and Partners w kategorii rozwiązywania sporów
 • autor lub współautor apelacji i skarg kasacyjnych w licznych postępowaniach przed Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym w Warszawie
 • pełnomocnik w sprawach przed sądami arbitrażowymi, zwłaszcza przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sądem Polubownym w Wiedniu (Schiedsgericht Wien)
 • rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (2010 – 2016) oraz arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie (1997 – 2007)
 • adwokat zaufania – Vertrauensanwalt – Republiki Austrii w Polsce (1991 – 2005)

Doświadczenie

 • reprezentant Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Małopolsce
 • członek Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (2007- 2012)
 • sędzia Sądu Koleżeńskiego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2007- 2015)
 • wieloletni członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • wieloletni przewodniczący Komisji ds. stosunków z zagranicą OIRP w Krakowie.

Język: niemiecki (angielski, rosyjski komunikatywnie).

Reprezentował:

Przed Sądem Najwyższym w Warszawie m.in.:

 • współwłaściciela wynalazków w sporze z koncernami energetycznymi w sprawie wydania korzyści uzyskanych za stosowanie wynalazków przez pierwotnego współwłaściciela (spółkę wydzielaną) i jego następcę procesowego (spółkę wydzieloną), wartość roszczenia 9 mln złotych;
 • holding hiszpański w sprawie dotyczącej skuteczności sprzedaży nieruchomości pod budowę domów mieszkalnych, wartość roszczenia 132 mln złotych;
 • holding hiszpański w sprawie zwrotu zaliczki za sprzedaż nieruchomości budowlanej, wobec niewykonania warunkowej umowy przedwstępnej, wartość roszczenia 27 mln złotych;
 • trzykrotnie (w tej samej sprawie) syndyka w sprawie zwrotu przez generalnego wykonawcę wynagrodzenia za wybudowanie hotelu klasy Holiday Inn, wobec wad hotelu i nieważności umowy o roboty budowlane, wartość roszczenia 17 mln złotych;
 • spółkę akcyjną budownictwa przemysłowego w sprawie dotyczącej nieosiągania parametrów technicznych przez przemysłową oczyszczalnię ścieków, wartość roszczenia 1 mln złotych;
 • przedsiębiorcę – twórcę wynalazków – w sprawie dotyczącej zapłaty z weksla, w następstwie rozliczenia wynagrodzenia za sprzedaż licencji na korzystanie z patentów, wartość roszczenia 2 mln zł;
 • hiszpański zakład ubezpieczeń majątkowych i eksportowych w sprawie o odszkodowanie za wadliwie wykonane meble przez producenta niemieckiego, zakupionych przez przedsiębiorcę polskiego, wartość roszczenia 300 tys. złotych.

Przed innymi sądami:

W sądowych procesach odszkodowawczych:

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich
 • polskie austriackie i niemieckie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych i wypadków sportowych

W sądowych i arbitrażowych procesach inwestycji przemysłowych:

 • austriackie i niemieckie holdingi stalowe w sprawach dotyczących dostawy konstrukcji stalowych
 • polskie spółki akcyjne w sprawach dotyczących kompletacji dostaw, instalacji oczyszczania i spalania odpadów przemysłowych

W sądowych i arbitrażowych procesach budowlanych:

 • syndyka amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w sprawie budowy hotelu Holiday Inn
 • polskie spółki developerskie w sprawach dotyczących wad obiektów budowlanych, wad instalacji oczyszczania, wad ocieplenia budynków mieszkalnych, zalania budowy wodami gruntowymi, kar umownych za niewykonanie lub za wadliwe wykonanie robót
 • budowlane spółki akcyjne w sprawach dotyczących rozliczeń zakresu robót w sporach ze Skarbem Państwa, dotyczących niedoszacowania wartości inwestycji w przetargach publicznych, zmian wartości robót skutkiem wzrostu światowych cen materiałów budowlanych, robót dodatkowych skutkiem zmiany harmonogramu robót, rozliczania kosztów skutkiem przesunięcia terminu wykonania robót, stosowania ogólnych warunków umownych FIDIC
 • podwykonawców w sporach z generalnymi wykonawcami o zapłatę za roboty budowlane
 • uczestników konsorcjum w sporach przeciwko inwestorowi i między sobą, o wynagrodzenie za wykonanie inwestycji drogowej
 • developera przeciwko wspólnotom mieszkaniowym o rozliczanie kosztów powierzchni wspólnych
 • wspólnotę mieszkaniową w sporach o usunięcie wad budynków przez developera
 • spółdzielnię mieszkaniową w sporach o rozliczenie inwestycji wspólnej między spółdzielniami mieszkaniowymi

Niektóre publikacje:

Prawo ochrony konkurencji: Jeszcze raz o zakazanych opłatach półkowych – Newsletter 20/2012;

Czy ogólne warunki umowne sprzedającego zawsze wzmacniają jego pozycję kontraktową – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I luty 2010, cz. II marzec 2010, cz. III kwiecień 2010;

Wynagrodzenie menedżera – Kłopoty z umowami – Forbes z dnia 25 czerwca 2009 roku, wyd. 07/2009;

Kryzys to fala procesów także z kontrahentem zagranicznym, Prawnik dla firmy, dodatek do The Wall Street Journal w Dzienniku z dnia 28 kwietnia 2009 roku;

Ustalenie prawa właściwego w sprawie gospodarczej z kontrahentem zagranicznym – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I kwiecień 2009, cz. II maj 2009;

First things first: Choice of Law in international Commercial Disputes – Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 27 Spring 2009;

Dochodzenie należności na obszarze Unii Europejskiej po 01.05.2004 r. – Europejski Tytuł Egzekucyjny, Ekologia nr 3/29/2005;

Rozporządzenie Nr 805/2004 z 21.04.04 o ustanowieniu europejskiego tytuły egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych – Rzeczpospolita z dnia 25 października 2005 roku, wyd. 3671, str. X1.

Niektóre referaty/wykłady na konferencjach krajowych i zagranicznych:

Proces inwestycyjny w Polsce oraz swoboda umów i wzorce umowne – FIDIC – Budapeszt 2015;

Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce: inwestycje budowlane, przepływ towarów, osób, kapitału w prawie polskim, europejskim i w dwustronnych konwencjach polsko – węgierskich, zwłaszcza o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ochronie inwestycji: Ambasada Polska w Budapeszcie 2015;

Apelacja w postępowaniu cywilnym: OIRP w Krakowie – 2013;

Odpowiedzialność majątkowa i uwarunkowania podatkowe decydujące o atrakcyjności spółki z o.o., komandytowej i komandytowo – akcyjnej: Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie 2012;

Postępowania w sprawie gospodarczej przed sądem polskim: Konsulat Generalny w Monachium 2010;

Zasadnicze uwarunkowania prawne inwestycji budowlanych w Polsce: CEOE Madryt 2010;

Warunki inwestowania w Austrii przez przedsiębiorców z Polski w kontekście wymagań wewnętrznego prawa austriackiego oraz prawa Wspólnot Europejskich: Konsulat Generalny Austrii w Krakowie 2005;

Źródła prawa polskiego i europejskiego, klauzul umownych dotyczących wyboru właściwego sądu państwowego w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, klauzul języka kontraktu (w związku ze zmianą ustawy o języku polskim), języka sądu i języka sporu w umowach zawieranych przez podmioty gospodarcze w europejskim obrocie prawnym: Business Center Club Kraków 2005.