🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Maciej Aureliusz Nycz

Adwokat

 • adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej
 • Absolwent prawa (alma mater: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • absolwent American Law Program (Szkoły Prawa Amerykańskiego), prowadzonej przez Catholic University of America, Washington D.C., USA, i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • absolwent Krakowskiej Akademii imienia Frycza-Modrzewskiego (studia podyplomowe – Business English)
 • Redaktor czasopisma prawniczego Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Bieżąco zajmuje się sprawami z zakresu prawa:

 • gospodarczego
 • spółek handlowych
 • deliktów (czynów niedozwolonych)
 • własności intelektualnej
 • dóbr osobistych i wizerunku
 • nieruchomości
 • cywilnego
 • karnego
 • wykroczeń.

 

Bieżąco zajmuje się ponadto zagadnieniami prawa niemieckiego (postępowanie spadkowe, postępowanie podatkowe, umowa dystrybucji / agencji, postępowanie dotyczące ubezpieczeń społecznych), austriackiego (postępowanie spadkowe, postępowanie dotyczące ubezpieczeń społecznych), USA (m.in. postępowanie spadkowe), czeskiego i słowackiego.

 

W Kancelarii:

 • wspiera bieżącą obsługę prawną świadczoną spółkom oraz podmiotom trzeciego sektora, posługując się biegle językiem angielskim, i operatywnie językiem niemieckim, słowackim i ukraińskim
 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej
 • doradza w przygotowywaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów
 • przygotowuje opinie prawne oraz analizy prawne
 • reprezentuje klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami i organami administracyjnymi

Doświadczenie

Doradzał klientom indywidualnym w sprawach sądowych i administracyjnych, m.in.:

 • w sprawie przyjęcia i odrzucenia spadku, w tym spadku w Niemczech przez osoby z Polski i Wielkiej Brytanii, oraz w sprawie odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci
 • w sprawach spadkowych przed organami polskimi, niemieckimi i austriackimi
 • w sprawie kurateli spadku
 • o zasiedzenie nieruchomości, służebności oraz o ochronę własności i ochronę posiadania
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy
 • w sprawie wzajemnych powiązań prawa budowlanego i prawa cywilnego (m.in. w sprawie zgody współwłaścicieli na przeznaczenie działki na cele budowlane)
 • w sprawach rękojmi rzeczy sprzedanej, w tym na podstawie polskiego Kodeksu cywilnego i Konwencji wiedeńskiej
 • w sprawie naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich w Internecie

Doradzał przedsiębiorcom w sprawach dotyczących spółek i podmiotów trzeciego sektora m.in.:

 • rejestracji niepublicznych placówek oświatowych, w tym przedszkoli niepublicznych
 • założenia spółek w Polsce dla cudzoziemców
 • przygotowania odwołania w sprawie odmowy przyznania dotacji z funduszy Unii Europejskiej
 • odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • wspólników spółek handlowych w sprawach rozliczeń między wspólnikami
 • w sprawie zniesienia współwłasności wynikającej z rozwiązania umowy spółki cywilnej
 • w sprawie najmu lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą

 

Język (znajomość): angielski (biegła), niemiecki (zaawansowana), słowacki, ukraiński (komunikatywna)

Autor m.in. następujących artykułów naukowych:

 • Przesłanka egzoneracyjna winy osoby trzeciej w Kodeksie cywilnym a koncepcja winy anonimowej – Palestra, nr 65;
 • Dochodzenie roszczenia z tytułu klauzuli abuzywnej na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu – Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr 18;
 • Analogiczne stosowanie instytucji zakazu dokonywania czynności z samym sobą (art. 108 k.c.) – Przegląd Prawa Handlowego, nr 2020/5;
 • Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a status sędziów oraz zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa – udział w monografii „Naczelne Zasady Systemowe w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”, wydanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS.

Niektóre publikacje:

Przesłanka egzoneracyjna winy osoby trzeciej w Kodeksie cywilnym a koncepcja winy anonimowej – Palestra, nr 65;

Dochodzenie roszczenia z tytułu klauzuli abuzywnej na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu – Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr 18;

Analogiczne stosowanie instytucji zakazu dokonywania czynności z samym sobą (art. 108 k.c.) – Przegląd Prawa Handlowego, nr 2020/5;

Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a status sędziów oraz zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa – udział w monografii „Naczelne Zasady Systemowe w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej", wydanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS.

Niektóre referaty/wykłady na konferencjach krajowych i zagranicznych:

Podwójne opodatkowanie w Polsce a zwalczanie podwójnego opodatkowania na linii Polska-Ukraina. Praktyka i uwagi ogólne, Kooperacja z biznesem Ukrainy_czerwiec 2022, Krakiw InvestMeetUp i Rotary Club Kraków, 30 czerwca 2022;

Wykład dla aplikantów sądowych z Niemiec z Saksonii (niem. Justizreferendar) na temat kariery prawnika w Polsce, zawodów prawniczych w Polsce oraz aktualnych problemów dotyczących prawa w Polsce, razem z radcą prawnym Wojciechem Dybką, 31 stycznia 2023 roku;

Konstytucjonalizm po polsku. Przeszłość – Teraźniejszość –Przyszłość, tytuł wystąpienia: Prezydencki projekt referendum z roku 2018 – analiza prawno-polityczna - 15-16 listopada 2018 r.

Problematyka prawa wyborczego i wyborów w Polsce i na świecie, temat wystąpienia: Ogólne porównanie polskiego i węgierskiego prawa wyborczego do centralnych organów państwa, 29 marca 2019 r.;

Procedura powoływania sędziów w ujęciu porównawczym, temat wystąpienia: Porównanie sposobów wyboru sędziów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 17 maja 2019 r.;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych", tytuł wystąpienia: Umowa o praktykę absolwencką i staż uczniowski - treść i charakter prawny, 19 czerwca 2020 r.;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych", tytuł wystąpienia: Umowa o praktykę absolwencką i staż uczniowski - treść i charakter prawny, 19 czerwca 2020 r.;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Law Against Pandemic", tytuł wystąpienia: Regulacje ograniczające działalność gospodarczą w czasie pandemii COVID-19 a odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie legislacyjne, 04 lipca 2020 r.