🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Małgorzata Majkowska

Radca prawny

 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim

Specjalizuje się w:

 • sprawach gospodarczych, sprawach cywilnych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych, w tym w obrocie międzynarodowym;
 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej, w procesach ich zakładania, przekształcania oraz likwidacji;
 • doradza w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów;
 • przygotowuje opinie prawne;
 • doradza w sprawach obrotu i zarządzaniu nieruchomościami;
 • reprezentuje w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, sądami i organami administracyjnym;

 

Zajmuje się:

 • kredyty frankowe
 • kredyty gotówkowe – odzyskanie zapłaconych odsetek

 

Języki: niemiecki, angielski

Prowadziła bieżącą obsługę prawną:

 • austriacko-niemieckiej ogólnopolskiej sieci drogerii;
 • polskiej spółki z branży elektronicznej;
 • polsko-niemieckiej spółki zajmującej się fotowoltaiką;
 • polskiej spółki windykacyjnej.  

Negocjowała:

 • umowy dzierżawy obiektu pałacowego;
 • umowy o nabycie udziałów w przedsiębiorstwie branży IT;
 • umowy zbycia nieruchomości;
 • umowy z bankami.

Reprezentowała:

przed sądami polskimi;
przed sądami arbitrażowymi;
przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
przed sądami niemieckimi i austriackimi w sprawach windykacji należności z tytułu umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy dystrybucji, umowy współpracy na rzecz przedsiębiorców z Polski, Austrii, Niemiec, Holandiiprzedsiębiorstwa
w sprawach przygotowania umów handlowych, ich zabezpieczenia, gwarancji płatności
w sprawach przygotowania regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umownych, regulaminów sprzedaży na odległość
w sprawach przygotowania sprawozdań finansowych
w sprawach upadłościowych w sprawach o opłaty półkowe
w sprawach o niedozwolone praktyki konkurencyjne
w sprawach wypadków komunikacyjnych, w sprawach odszkodowań za uszczerbki na mieniu i zdrowiu

 

wspólników spółek jawnych, cywilnych, z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawach rozliczeń między wspólnikami w sprawach o uchylenie uchwał zgromadzeń wspólnikóww sprawach pracowniczych
pracodawcę przy sporządzaniu dokumentów dotyczących organizacji pracy w przedsiębiorstwie:
regulaminów pracy (w tym pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej), regulaminów wynagradzania, regulaminów funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych pracodawcę w sprawach o przywrócenie do pracy i odszkodowanie pracodawcę o odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą pracownika w sprawie o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownika o mobbing

w sądowych i arbitrażowych procesach budowlanych:

polską spółkę budownictwa przemysłowego w sprawach o rozliczenie inwestycji budowlanej niemiecki holding w sprawach dotyczących kar umownych

spadkobierców

w sprawach spadkowych po spadkodawcach z Polski, Niemiec, Austrii, Republiki Południowej Afryki
w sprawach o dział spadku
w sprawach o zachowek

Niektóre publikacje:

Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 14 lutego 2011 roku jako nowa regulacja właściwości prawa – ogólna charakterystyka, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I październik 2011, cz. II styczeń 2012

Wtórne postępowanie upadłościowe, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I lipiec 2011, cz. II sierpień 2011

Uznawanie zagranicznych postępowań upadłościowych, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, czerwiec 2011

Aspekty międzynarodowe postępowań upadłościowych przedsiębiorstw działających w Polsce, Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, maj 2011

„Dowody zza granicy” w polskim postępowaniu sądowym – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I marzec 2011, cz. II kwiecień 2011

Employment agencies and recruitment for work abroad – Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 33 Winter 2010

Agencje zatrudnienia – pozyskiwanie i udostępnianie pracowników, również do pracy za granicą – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I styczeń 2011, cz. II luty 2011

Inwestycje w elektrownie – nowe reguły przyłączania do sieci elektroenergetycznej

Naprawienie szkody wyrządzonej na osobie, w wypadku komunikacyjnym poza krajem zamieszkania poszkodowanego – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I maj 2010, cz. II czerwiec 2010

Jurysdykcja sądów – czyli jakiego państwa sąd powinien rozpoznać sprawę w międzynarodowym obrocie gospodarczym

Wind turbine investments: new rules for connecting wind farms to the power gir- Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 31 Summer 2010

Enforcing Claims in International Trade: Amended Jurisdictional Rules- Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 30 Spring 2010

Concluding an Arbitration Clause – Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 29 Winter 2009

Uznawanie i stwierdzanie wykonalności zagranicznych orzeczeń w Polsce, po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2009 roku – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I listopad 2009, cz. II grudzień 2009

Jurysdykcja sądów – czyli w jakim państwie dochodzić roszczeń ze stosunków w międzynarodowym obrocie gospodarczym – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I wrzesień 2009, cz. II październik 2009

European Payment Order: A quick and effective debt collection tool – Bulletin Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej, No. 28 Summer 2009

Europejskie postępowanie nakazowe – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz.I czerwiec 2009, cz. II lipiec 2009

Sądowa ochrona dostawcy przed praktykami hipermarketów. Swobodny dostęp do rynku prawem każdego przedsiębiorcy. – Prawnik dla firmy, dodatek do The Wall Street Journal w Dzienniku z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Jak niektóre supermarkety naruszają interesy dostawców Komentarz Newsletter Kancelarii M&W 06 2007

Skutki uznania za niedozwolone postanowień wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorcę Komentarz Newsletter Kancelarii M&W 04 2007

Referaty/wykłady na konferencjach krajowych i zagranicznych:

zarządzanie należnościami w firmie Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) 2009

odpowiedzialność majątkowa i uwarunkowania podatkowe decydujące o atrakcyjności spółki z o.o., komandytowej i komandytowo akcyjnej Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie 2012

wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce: inwestycje budowlane, przepływ towarów, osób, kapitału w prawie polskim, europejskim i w dwustronnych konwencjach polsko – węgierskich, zwłaszcza o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ochronie inwestycji Ambasada Polska w Budapeszcie 2015