🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Wojciech Dybka

Radca Prawny

 • radca prawny
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Specjalizuje się w sprawach z zakresu:

 • prawa gospodarczego
 • prawa cywilnego
 • prawa konsumenckiego oraz e-commerce
 • prawa własności intelektualnej

 

W Kancelarii:

 • wspiera bieżącą obsługę prawną świadczoną przez Kancelarię
 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej
 • doradza w przygotowywaniu i opiniowaniu umów oraz wzorców umownych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, krajowym i międzynarodowym, w zakresie obejmującym m.in.:
  • umowy o roboty budowlane
  • umowy o stworzenie utworów (w tym programów komputerowych) i przeniesienie lub licencjonowanie autorskich praw majątkowych
  • umowy o stworzenie, wdrożenie i serwis systemów informatycznych
  • wzorce umowne i regulaminy w branżach takich jak m.in. e-commerce, edukacja niepubliczna, nieruchomości
  • umowy inwestycyjne
  • umowy dystrybucyjne
  • umowy i statuty spółek prawa handlowego
  • regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych (w tym w sprawach gospodarczych), administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • sporządza opinie prawne z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa prywatnego międzynarodowego
 • tworzy i opinuje dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych, wspiera przy wdrażaniu RODO

Wyróżnienia:

 • laureat II nagrody w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony konsumentów – za pracę pod tytułem: Konsumenckie prawo do sądu
 • ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 • nagroda za referat: Czynności powodujące przerwanie biegu terminu zasiedzenia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego – w konkursie towarzyszącym Konferencji: Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 09.04.2015 roku

Publikacje

Konsumenckie prawo do sądu, Warszawa 2018

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/2019, s. 5-36

Trademark trolling jako przykład zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2018/T.23, s. 13-29

Interwencje legislacyjne w Polsce i na Węgrzech jako polityczna reakcja na kryzys frankowy, [w:] Między prawem a polityką, Warszawa 2019, s. 451-476

Choroba psychiczna jako przeszkoda małżeńska – dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność czy ograniczenie uzasadnione potrzebą ochrony instytucji małżeństwa i rodziny?, [w:] B. Kmieciak, K. Stępniak (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Warszawa 2018, s. 130-150

Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych:

Konferencja: Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 09.04.2015 roku – referat: Czynności powodujące przerwanie biegu terminu zasiedzenia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego – nagrodzony w konkursie towarzyszącym Konferencji

Konferencja: Majątek osobisty małżonków – kontrowersje wokół art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 26.11.2015 roku – referat: Przynależność udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w przypadku ich objęcia lub nabycia przez jednego z małżonków

Konferencja: Wyzwania systemowe prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej w perspektywie najnowszych nowelizacji – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 09.01.2016 roku – referat: Implementacja Dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej