🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Anastazja Suchodolśka / Анастасія Суходольська 🇺🇦

Nasze komentarze

21.03.2023

AKTUALNOŚCINasze Komentarze

Konkurencyjność w zamówieniach publicznych:
Część 6. Podział zamówienia na części.

Podział zamówienia na części – decyzja zamawiającego?

Podział zamówienia na części jest niewątpliwie bardzo istotnym instrumentem wspierającym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego małych i średnich przedsiębiorców. Decyzja w tym zakresie ma istotny wpływ na dalszy bieg postępowania. Czy może ona zostać podjęta przez zamawiającego bez żadnych ograniczeń?

Podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, jednakże nie można określić  decyzji zamawiającego w tym zakresie jako w pełni swobodnej. Przede wszystkim zamawiający  w zakresie podziału zamówienia na części musi przestrzegać zasady uczciwej konkurencji i podlega ocenie pod kątem ogólnych zasad rządzących procesem udzielania zamówień. Ustawodawca, co prawda nie wprowadził obowiązku podziału zamówienia na części, ale stosowanie do art. 91 ust. 2 PZP, zamawiający jest zobowiązany do wskazania w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Kiedy odstąpienie od podziału zamówienia będzie możliwe?

Podział zamówienia z pewnością nie będzie mógł dotyczyć zamówień ze swojej istoty niepodzielnych. Prawo zamówień publicznych precyzuje, iż zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. W pozostałych przypadkach to zamawiający powinien rozważyć, czy podział zamówienia jest wskazany i celowy, mając na uwadze to, że odstąpienie od podziału powinno zostać uzasadnione. Rezygnacja z podziału zamówienia na części, stosownie do motywu 78  preambuły do Dyrektywy 2014/24/UE, byłaby uzasadniona, w sytuacji, gdy podział groziłby:

– ograniczeniem konkurencji,

– nadmiernymi trudnościami technicznymi,

-nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia

lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż powody odstąpienia od podziału zamówienia na części nie mogą być błahe, nie mogą być też podyktowane wyłącznie obawą zamawiającego, że postępowanie podzielone na części będzie związane z niewielkimi: trudnościami, kosztami czy problemami ze skoordynowaniem działań wykonawców. Wygoda zamawiającego nie stanowi zatem argumentu dla zaniechania dokonania podziału zamówienia na części.

Sposoby dokonania podziału.

Zamawiający, który postanowi o podziale zamówienia na części może dokonać tego na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wydzielenie każdej z części do odrębnego postępowania. Ponadto, zamawiający może zdecydować się na prowadzenie jednego postępowania, w ramach, którego przewidzi możliwość składania ofert częściowych.

Decyzja o podziale nieodwołalna.

Należy zwrócić uwagę na wagę decyzji o podziale zamówienia na części w przypadku zastosowania podziału zamówienia poprzez możliwość składania ofert częściowych. Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych zawarta jest w ogłoszeniu o zamówieniu, a w związku z tym wszelkie zmiany w tym zakresie należy zakwalifikować jako zmianę prowadzącą do istotnej zmiany charakteru zamówienia, wpływającą na zakres zamówienia. W takiej sytuacji, w przypadku zmiany decyzji co do możliwości składania ofert częściowych, Zamawiający może jedynie unieważnić postępowanie.

W kolejnej części cyklu omówimy możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, czyli instytucję konsorcjum w zamówieniach publicznych.

Anna Ślefarska – Sarapata
Radca prawny

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków

  Zobacz podobne wpisy