Doświadczenie

Nasze Ważniejsze sprawy sądowe
data dodania wpisu: 14-12-2017 r.
STARANNOŚĆ ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I&n...

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2017 r. I CSK 220/17 Wzorzec należytej staranności. Każdy rodzaj aktywnośći zawodowej ma swój poziom wymaganej starannośc ...
więcej
data dodania wpisu: 05-12-2017 r.
PRAWO CYWILNE: ODSTĄPIENIE OD UMOW...

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 października 2017 r. VI GC 760/16/12 Odstąpienie od umowy i kary umowne. Posta ...
więcej
data dodania wpisu: 22-06-2017 r.
UBEZPIECZENIE, LEASING, PODATKI: Umowa u...

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział IV Sąd Gospodarczy z dnia 30 listopada 2007 r. SA IV GC 687/06/S Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności za&nbs ...
więcej
data dodania wpisu: 13-06-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, ZBYCIE AKCJI, SĄD ARBIT...

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 września 2007 r. I CSK 192/07 Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego Istota ojęcia praworządności Funkcja orzeczenia sądu polu ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
HANDEL, NIEUCZCIWA KONKURENCJA: Zwalczan...

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2006 r. IX GC 175/06 Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – opłaty półkowe Tzw. opłaty półkowe są czynem nieuczciwej konkurencj ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, ZBYCIE AKCJI, ODSZKODOWA...

  Wyrok Sądu Polubownego Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 6 lipca 2005 r. S.A. 99/2004   Właściwa chwila rozliczenia nabycia własności akc ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
PRAWO PRACY, USZKODZENIE CIAŁA: Odpowie...

  Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie – Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2006 roku I C 1219/04/N Odpowiedzialność za szkodę na osobie ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, ZAPŁATA: Wykładn...

  Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 grudnia 2006 r. III CSK 349/2006 Wykładnia umowy – subiektywna i obiektywna 1. W umowach należy raczej badać, jak ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
UBEZPIECZENIE, USZKODZENIE CIAŁA, CUDZO...

  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny z dnia 10 maja 2007 r. SA i ACa 71/07 oraz Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny z dn ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, ZAPŁATA, ODSZKODO...

  Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 2004 r. I CK 24/03 Roboty udowlane Poprawienie ub dokończenie budowy obiektu Przepis art. 636 § 1 k.c. może mieć odpowie ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
UBEZPIECZENIE, USZKODZENIE CIAŁA, CUDZO...

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 marca 2004 r.III CZP 2/2004 Zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych (jak na przykład niemiecki Landschaftsverband), n ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, ZAPŁATA: Odstąpi...

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – Wydział I Cywilny z dnia 18 listopada 2004 r. I C 803/02 Odstąpienie od umowy o wykonanie robót budowlanych Wykładnia umowy 1. S ...
więcej
data dodania wpisu: 06-04-2017 r.
NIERUCHOMOŚCI, EGZEKUCJA: Hipoteka przy...

  Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 grudnia 2003 r. III CZP 92/2003   Hipoteka przymusowa kaucyjna Nakaz zapłaty Zabezpieczenie roszczenia   1. Nieprawomoc ...
więcej
data dodania wpisu: 31-03-2017 r.
PRAWO PRACY, KONKURENCJA, ODSZKODOWANIE:...

Wyrok Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 6/01 Klauzula konkurencji Ziszczenie warunku rozwiązującego klauzulę konku ...
więcej
data dodania wpisu: 31-03-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, ZBYCIE AKCJI, ODSZKODOWA...

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 kwietnia 2002 r. III CKN 492/01 Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego   1. Sąd powszechny rozpoznaje sprawę tylko z&nb ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
PRAWO SPÓŁEK, LICZBA WSPÓLNIKÓW: Jed...

  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 1997 r. II CKN 133/97   Jednoosobowaspółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jedynym wspólnikie ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
INWESTYCJA BUDOWLANA, KOSZT INWESTYCJI,...

  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2000 r. I ACa 855/00 Umowny termin rozliczenia kosztów inwestycji i obliczania odsetek za opóźnienie w& ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
HANDEL, HANDEL MIĘDZYNARODOWY, CŁO: Zw...

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2001 r. I SA/Ka 1821/99     Związanie organu ponownie rozpoznającego sprawę Ocena prawna rozstr ...
więcej
Nasze Komentarze
data dodania wpisu: 23-06-2017 r.
JAK NIEKTÓRE SUPERMARKETY NARUSZAJĄ IN...

Powszechnym sposobem wykorzystywania przez niektóre supermarkety ich uprzywilejowanej pozycji rynkowej wobec dostawców stało się obciążanie dostawców opłatami za tzw. usługi marketi ...
więcej
data dodania wpisu: 22-06-2017 r.
USTALENIE PRAWA WŁAŚCIWEGO DLA UMOWY S...

Polski sąd lub inny organ może zastosować zarówno prawo polskie jak i prawo obce jako prawo właściwe dla oceny stosunku prawnego łączącego strony, jeżeli zainteresowane strony nie  ...
więcej
data dodania wpisu: 21-06-2017 r.
PLANOWANIE PODATKOWE BUDOWY ELEKTROWNI W...

Wzniesienie parku wiatrowego jest kosztownym i skomplikowanym przedsięwzięciem organizacyjnym, które wymaga analiz technicznych, prawnych, podatkowych, z zakresu zamówień publicznych or ...
więcej
data dodania wpisu: 19-06-2017 r.
OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI MOŻE UNIEMOŻLI...

Wierzytelności podlegające zaspokojeniu z masy upadłości, także wierzytelności pracownicze, nie mogą być dochodzone w procesie cywilnym. Ta podstawowa zasada postępowania upad ...
więcej
data dodania wpisu: 02-06-2017 r.
REWOLUCJA W NADZORZE I KONTROL...

Od dnia 1 lipca 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowa ustawa – która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 1981 roku – zmierza ...
więcej
data dodania wpisu: 31-03-2017 r.
Skutki uznania za niedozwolone post...

  Zawierając umowy w tzw. obrocie konsumenckim  raz stosujemy wzorce umów jako konsumenci, raz jako przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy – i dla konsumenta – wyroki Sądu ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
Delegowanie pracowników do pracy w...

  W konsekwencji przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich, podstawowe zasady prawa unijnego, takie jak zasada swobody przepływu pracowników, zasada swobody świadczenia usług ...
więcej
data dodania wpisu: 24-02-2017 r.
Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszcz...

  Zasada wzajemnego uznawania przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej decyzji sądowych doprowadziła do utworzenia europejskiego obszaru sądowniczego w zakresie wykonywani ...
więcej
data dodania wpisu: 23-02-2017 r.
Rozliczenie podatku od towarów i&n...

Niewypłacalność kontrahentów zdarza się często i stanowi czasem niezwykle dotkliwą niedogodność dla wierzyciela. W miejsce szybkiej wymiany handlowej wierzyciel musi bowiem angażow ...
więcej
Bieżące informacje prawne
data dodania wpisu: 04-12-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna NR 53/2...

Zmiany w prawie:   W czerwcu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet u ...
więcej
data dodania wpisu: 20-11-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna NR 52/2...

Szanowni Państwo!   Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się z nową odsłoną strony internetowej naszej kancelarii. Funkcjonuje ona pod dawnym, dobrze zn ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 51/2...

Zmiany w prawie: Od dnia 1 czerwca 2017 roku zmienią się zasady ponoszenia odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. W ak ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 50/2...

Zmiany w prawie: Od dnia 1 marca 2017 roku zadania urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych realizują urzędy celno-skarbowe. Izby celne zostały zastąpione przez izby ad ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 49/2...

Zmiany w prawie: Od 8 września tego roku obowiązuje w prawie cywilnym nowa forma czynności prawnych – forma elektroniczna. Od tego momentu ustawodawca zdążył jednakże ...
więcej
data dodania wpisu: 30-05-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 48/2...

Zmiany w prawie: Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (dalej:k.p.c.) wprowadziła znaczące zmiany w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Odnoszą się one m. ...
więcej
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 47/2...

Zmiany w prawie: We wrześniu tego roku zostały wprowadzone przepisy, które  przewidują możliwość wnoszenia pism procesowych do sądu w formie elektronicznej za pośred ...
więcej
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 46/2...

Zmiany w prawie: Od dnia 16 sierpnia 2016 r. będzie możliwe zaciągniecie kredytu na zakup nieruchomości rolnej, ustanawiając na nieruchomości hipotekę przekraczającą ...
więcej
data dodania wpisu: 03-08-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 45/2...

  Zmiany w prawie:   Od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono w stosunku do dużych przedsiębiorców tzw. „Jednolity Plik Kontrolny”. „Jednolity Plik K ...
więcej
data dodania wpisu: 22-07-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 44/2...

Zmiany w prawie:   W dniu 15 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające tzw. „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”. Celem wprowadzenia klauzuli ...
więcej
data dodania wpisu: 30-03-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 43/2...

Zmiany w prawie: Od początku tego roku obowiązują w polskim prawie trzy odmienne rodzaje odsetek: odsetki ustawowe, odsetki za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnieni ...
więcej
data dodania wpisu: 03-03-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna 42/2016

Zmiany w prawie: Kontrola wzorców umownych, czyli postanowień umownych nieuzgodnionych z konsumentem indywidualnie (np. postanowień regulaminów, ogólnych warunków umów), nie  ...
więcej
data dodania wpisu: 07-06-2015 r.
Bieżąca Informacja Prawna 41/2016

Zmiany w prawie: Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. Ustawa przewiduje zmiany, które mają ...
więcej
data dodania wpisu: 31-05-2015 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 39/2...

Zmiany w prawie: W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która w& ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 22-12-2017 r.
Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt i Nowego Roku!   ...
więcej
data dodania wpisu: 14-12-2017 r.
STARANNOŚĆ ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I&n...

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2017 r. I CSK 220/17 Wzorzec należytej staranności. Każdy rodzaj aktywnośći zawodowej ma swój poziom wymaganej starannośc ...
więcej
data dodania wpisu: 05-12-2017 r.
PRAWO CYWILNE: ODSTĄPIENIE OD UMOW...

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 października 2017 r. VI GC 760/16/12 Odstąpienie od umowy i kary umowne. Posta ...
więcej
data dodania wpisu: 04-12-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna NR 53/2...

O zmianach w postępowaniu administracyjnym piszemy w najnowszej bieżącej informacji prawnej. Znajdą tam Państwo także wyciąg z najciekawszych orzeczeń Sądu Najwyższego. Z ...
więcej
data dodania wpisu: 20-11-2017 r.
Bieżąca Informacja Prawna NR 52/2...

O naszej nowej stronie internetowej przeczytają Państwo w kolejnym numerze bieżących informacji prawnych. Przygotowaliśmy także wyciąg z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Prosimy ...
więcej
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Odszkodowania za odwołane loty czy...

Lufthansa wciąż odwołuje loty. Piloci Lufthansy nie ustępują i wznawiają strajk. To już prawie tydzień. Rozczarowanym pasażerom winny przysługiwać odszkodowania – od&nb ...
więcej
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Odszkodowania za odwołany lub spó...

Poranne stacje radiowe podały informację o przedłużeniu strajku pracowników Lufthansy i ograniczeniu lotów z Krakowa i Katowic do Monachium i Frankfurtu o dwa ...
więcej
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Konferencja niemieckojęzycznych adwokat...

Kancelaria Mikulski i Wspólnicy zorganizowała w Krakowie Konferencję Stowarzyszenia Prawników DNJV, które zrzesza przede wszystkim adwokatów z Niemiec i z Krajów Skandy ...
więcej
data dodania wpisu: 15-10-2016 r.
Otwarcie biura Węgierskiego Narodowego...

Od grudnia 2015 r. działa w Krakowie biuro Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego (odpowiednik Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych) z przedstawicielem Pa ...
więcej
data dodania wpisu: 01-06-2016 r.
Ranking Chambers Europe 2016

Andrzej Mikulski został kolejny raz rekomendowany w rankingu Chambers Europe 2016 wśród wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów (Poland, Ranked Lawyers, dispute resolu ...
więcej
data dodania wpisu: 23-01-2016 r.
Od stycznia 2016 roku częste kontr...

Portale transportowe informują, że od początku stycznia 2016 roku dochodzi do intensywnych kontroli opłat drogowych na Węgrzech. Potwierdzają to kierowcy i firmy, które ...
więcej
data dodania wpisu: 14-12-2015 r.
Nie bójcie się iść do sąd...

Firmy stosujące tzw. klauzule niedozwolone liczą na to, że ich klienci zrezygnują z kierowania sprawy do sądu – twierdzi mecenas Andrzej Mikulski czytaj dalej ...
więcej